Inhalation Sciences avyttrar innehavet i Ziccum och säkrar därmed långsiktig finansiering

ISAB meddelar att samtliga bolagets aktier i Ziccum AB avyttrats till ett totalt värde om cirka 21,2 MSEK efter försäljningsomkostnader. Försäljningen medför en redovisningsmässig vinst uppgående till cirka 19,5 MSEK. Därigenom har ISAB säkrat återbetalning av samtliga kortfristiga lån samt säkerställt rörelsens finansiering enligt nuvarande finansieringsplan till utgången av 2021.

Försäljningen förmedlades via Erik Penser Bank på uppdrag av ISAB till intressenter med ett långsiktigt intresse för Ziccum. Bland köparna ingår tre ledamöter i Ziccum ABs styrelse: Kristian Kierkegaard, Mikaela Bruhammar och Fredrik Sjövall. 

ISAB’s VD Manoush Masarrat: ”Detta är ett styrkebesked för både ISAB och Ziccum. Vi kan nu fortsätta jobba med expansionen av vår marknadspenetration samt valideringen av den kliniska versionen av PreciseInhale. Detta trots de rådande omständigheterna i spåren av Covid-19.”

ISAB’s styrelseordförande Fredrik Sjövall: ”Vi kan konstatera att Ziccum har utvecklats mycket positivt sedan noteringen och att det finns ett tydligt intresse för aktien i marknaden. Vi är givetvis mycket nöjda med att ha säkrat ISAB’s långsiktiga finansiering och samtidigt att Ziccum fått in nya kapitalstarka och långsiktiga ägare.”

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Denna information är sådan som Inhalation Sciences är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020.

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.