Emission för marknadssatsning tecknades till 1273%

Företrädesemissionen för att finansiera solenergiföretaget Absolicons marknadssatsning tecknades till drygt 117 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 1273%.

Absolicons företrädesemission som pågick 14 juni – 5 juli 2019 tecknades till totalt 117 331 120 kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 1273% av det beslutade emissionsbeloppet om 9,2 MSEK.

För att teckna med företrädesrätt behövde man 12 gamla aktier för att få teckna en ny aktie för 80 kr. Totalt har 112 429 aktier tecknats med stöd av teckningsrätter och 1 354 210 aktier utan företrädesrätt.

Styrelsen har i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner, vilket innebär att även tecknare utan företräde har chans att få tilldelning.

Då emissionen övertecknats kommer styrelsen besluta att emittera ytterligare 6 400 aktier till samma kurs och med avsteg från företrädesrätten, att tilldelas i första hand de som utnyttjat teckningsrätter i företrädesemissionen. Tilldelning sker sedan pro rata i förhållande till antalet aktier som tecknats med stöd i teckningsrätter och i den mån det inte kan ske, genom lottning.

Eftersom såväl företrädesemissionen som övertilldelningsemissionen övertecknas kommer huvudägaren Joakim Byström, genom sitt bolag Eniara AB, att avyttra 6 400 sedan tidigare innehavda aktier, till samma teckningskurs som i nyemissionen, att fördelas i poster om lägst 40 aktier till nytillkommande tecknare i syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon.

Vid registreringen hos Bolagsverket kommer, med antagande att styrelsen beslutar att genomföra övertilldelningsemissionen, aktiekapitalet att ökas med 121 791 kr, från 1 382 300 kr till 1 503 891 kr. Antalet aktier kommer att ökas med 121 791 aktier, från 1 382 300 aktier till 1 503 891 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 8 procent av samtliga aktier.

Absolicon kommer inklusive överteckningsemissionen att tillföras ca 9,1 MSEK efter emissionskostnader om ca 0,6 Mkr. Emissionskostnaderna vilket motsvarar ca 0,5 procent av totalt tecknat belopp. Emissionen var till 100% garanterad av huvudägare. Rådgivare och emissionsinstitut har varit Eminova Fondkommission AB.

Styrelsen kommer att sammanträda för att besluta om överteckningsemission och tilldelning i enlighet med emissionsmemorandumet före den 15/7 2019.

Handel pågår både i Absolicons ordinarie aktie (ABSL) och i betalda tecknade aktier (ABSL BTA) fram till dess att emissionen registrerats, varvid BTA omvandlas till ordinarie aktier.

Under perioden genomförde Absolicon tre presentationer: på Aktiespararnas Småbolagsdag, hos Aktiespararna Vasa i samarbete med Financial Stockholm samt under Absolicons egen klimatkväll på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Marknadsföringen begränsades annars denna gång till några elektroniska utskick, genom att Absolicons magasin som vanligt under våren distribuerades som inlaga i Aktiespararen samt genom att emissionen presenterades med två helsidor i Svenska Dagbladet.

Se gärna presentationerna:

 > > Presentation av Absolicon på Småbolagsdagen 2019 (20 minuter + frågor)

 > > Absolicons magasin om solenergi 2018

 > > Presentation i Svenska Dagbladet av Absolicon

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2019.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Nyligen har Greenline Africa beställt en produktionslina för Sydafrika. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.