Emissionsutfall i WeSC AB (publ) – tillförs cirka 45 MSEK genom företrädesemission

Stockholm, Sverige, 19 september 2019          

WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som styrelsen beslutade om den 28 juni 2019 och som den extra bolagstämman godkände den 19 augusti 2019. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 90 procent där cirka 51 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 3 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 36 procent tecknades av garanter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 45,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas för att återbetala lån. Bolaget har per dagens datum tillräckligt med rörelsekapital inklusive förhandlade kreditlinor för att klara sig utan kapitaltillskott till mars 2020. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i WeSC med 9 018 091,424 SEK genom utgivande av 4 509 045 712 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 10 270 604,120 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 5 135 302 060 aktier efter registrering hos Bolagsverket av företrädesemissionen. Därutöver emitteras 2 254 522 856 teckningsoptioner av serie 2019:1, vilka berättigar till teckning av
2 254 522 856 aktier, varmed aktiekapitalet kan öka med ytterligare högst 4 509 045,712 SEK vid fullt utnyttjande. Teckningsoptionerna av serie 2019:1 har lösenperiod från och med 9 mars till och med 23 mars 2020. Lösenpriset är 0,01 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka22,5 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till WeSC i samband med Företrädesemissionen.
Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus

Verkställande direktör

Joseph.Janus@wesc.com

+1 (212) 334 9372

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2019 klockan 18.15 CEST.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns för närvarande representerat i ett tiotal länder, där försäljningen dels sker genom egna butiker och dels genom återförsäljare. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida wesccorp.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i WeSC. Inbjudan till berörda personer att teckna units i WeSC har endast skett i enlighet med det prospekt som WeSC offentliggjorde den 20 augusti 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och får därför inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärd än de krav som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar WeSCs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. WeSC lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.