WeSC AB (publ) styrelse och ledning tecknar ytterligare 3 225 000 units i pågående företrädesemission

Stockholm, Sverige, 11 september 2019

WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) meddelar idag att delar av styrelse och ledning har tecknat ytterligare 3 225 000 units i den pågående företrädesemissionen av units bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 28 juni 2019. Detta pressmeddelande avser teckningar utöver de teckningsförbindelser om 170 100 707 units som redan ingåtts av styrelse och ledning. Utöver teckningsförbindelser har styrelse och ledning ingått garantiåtaganden.

Villkoren för Företrädesemissionen innebär att för varje tecknad och tilldelad unit ingår åtta (8) nya aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie under perioden 9 till 23 mars, 2020. Företrädesemissionen omfattas till cirka 41 procent av teckningsförbindelser och till cirka 49 procent av externa garantiåtagande. Således omfattas 90 procent av beloppet i Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Styrelse och ledning kommer utöver de teckningsförbindelser som redan ingåtts, att teckna ytterligare 3 225 000 stycken units. Teckningen fördelas på

Johan Heijbel genom bolag, Styrelseledamot

Tecknar ytterligare 3 125 000 units motsvarande 250 000 SEK utan företrädesrätt genom bolag, utöver tidigare teckningsåtagande om 200 000 units samt garanti om 420 000 SEK som potentiellt kan aktiveras.

Helene Mayer, CFO

Tecknar 100 000 units med företrädesrätt motsvarande 8 000 SEK. Helene har inget tidigare kommunicerat åtagande inom Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen:

13 september 2019: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen

Omkring 18 september 2019: Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus

Verkställande direktör

Joseph.Janus@wesc.com

+1 (212) 334 9372

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns för närvarande representerat i ett tiotal länder, där försäljningen dels sker genom egna butiker och dels genom återförsäljare. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida wesccorp.com.