Enorama Pharma AB har idag beslutat att genomföra en riktad emission om ca 20 MSEK till strategiskt viktig investerare enligt tidigare pressmeddelande

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (“Enorama Pharma” eller “Bolaget”) meddelade den 17 juli 2023 att den avsåg besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genomföra en riktad emission av 11 070 000 aktier till madHat AB (”madHat”) för en emissionskurs om 1,8 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget därmed 19,926 MSEK. Styrelsen har idag beslutat om emissionen på angivna villkor.

Enorama Pharma har en mycket ansträngd likviditet och måste tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. Etableringen i USA och genomförandet av den pågående PMTA-ansökan (Premarket Tobacco Product Application) avseende Bolagets nikotinpouch är kapitalintensivt och Bolaget saknar likvida tillgångar. Styrelsen bedömer att en emission är helt nödvändig för att Bolaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. Styrelsen har efter att ha ingått en överenskommelse med madHat därför beslutat om en riktad emission till madHat på de villkor som framgår nedan.

madHat bedöms kunna bli en strategiskt viktig partner för Bolaget. madHat har god kunskap inom nikotinbranschen och därutöver en mycket god kunskap och erfarenhet inom näthandel av FMCG (fast-moving consumer goods) där man bland annat säljer via hemsidor som www.inkClub.com och www.snusexpress.se ”.

Skälen till genomförandet av den riktade emissionen är bl.a. att Bolaget inte har likvida medel nog för att kunna genomföra en företrädesemission, att en företrädesemission skulle behövt genomföras till en väsentligt lägre emissionskurs, att möjligheterna att genomföra en företrädesemission med ett lyckat utfall bedöms obefintliga utan att Bolagets tre största ägare (som tillsammans äger närmare 90 % av aktierna i Bolaget) är beredda att tillskjuta stora summor och, att Bolaget i samband med en företrädesemission hade tvingats ta upp brygglån till extrem ränta och, slutligen, att det har bedömts strategiskt viktigt att få tillgång till madHats kunskap och kontaktnät.

Aktiekursen i emissionen har förhandlats med den externa investeraren på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig. Genom emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 11 070 000 till 36 925 344 och aktiekapitalet ökar med ca 1 729 687,50 SEK till ca 5 769 585,01 SEK. Efter genomförandet av emissionen innehar madHat AB cirka 29,98 % av aktierna i Bolaget.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Annette Agerskov, VD

info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom Anders Erméns försorg, för offentliggörande den 22 juli 2023 kl. 14:30 CEST.