Enorama Pharma AB planerar att genomföra en riktad emission om högst 31,5 MSEK

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (“Enorama Pharma” eller “Bolaget”) planerar att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genomföra en riktad emission av högst 17 500 000 aktier till DS Global Pte Ltd (”DS Group”) respektive RD Global General trading L.L.C (”RD”) för en emissionskurs om 1,8 SEK per aktie. Exakt antal aktier kommer meddelas så snart detta är slutligt fastställt. Genom emissionen kan Bolaget tillföras högst 31,5 MSEK.

Enorama Pharma har fortsatt en ansträngd likviditet och måste tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. Etableringen i USA och genomförandet av den pågående PMTA-ansökan (Premarket Tobacco Product Application) avseende Bolagets nikotinpouch är kapitalintensivt och Bolaget saknar likvida tillgångar för att kunna fortsätta verksamheten under den kommande tremånadersperioden. Styrelsen bedömer därför att en emission är helt nödvändig för att Bolaget ska kunna fortsätta sin verksamhet. Styrelsen har efter att ha ingått en överenskommelse med DS Group och RD därför för avsikt att besluta om en riktad emission till DS Group och RD på de villkor som framgår nedan. Beslutet kommer fattas så snart dokumentation för beslutet har framtagits.

 

Skälen till genomförandet av den riktade emissionen är bl.a. att Bolaget inte har likvida medel nog för att kunna genomföra en företrädesemission, att en företrädesemission skulle behövt genomföras till en väsentligt lägre emissionskurs och att Bolaget i samband med en företrädesemission hade tvingats ta upp brygglån till extrem ränta.

 

Aktiekursen i emissionen är densamma som har förhandlats med den externa investeraren i den senaste emissionen på armlängds avstånd och bedöms vara marknadsmässig. Genom emissionen kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 17 500 000 till 54 425 344 och aktiekapitalet öka med högst ca 2 734 375,00 SEK till ca 8 503 960,01 SEK. Efter genomförandet av emissionen till dess högsta nivå skulle DS Group inneha 29,8 % och RD ca 29,4 % av aktierna i Bolaget.

 

”Vi tar i och med detta nästa steg i den pågående processen med att i grunden förändra Bolaget och ser att detta ger oss möjligheter att fortsätta det hårda arbetet med att förverkliga dess potential. DS Group och RD har tidigare varit beredda att stötta Bolaget när likviditeten så krävt och har återigen visat sin tilltro till Bolaget, dess affärsmodell och den nya ledningen.” säger styrelsens ordförande Anders Ermén.

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Annette Agerskov, VD

info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

 

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

 

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

 

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Anders Erméns försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2023 kl. 21:30 CEST.