Esen eSports AB håller årsstämma 2018-05-17. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-13

9. Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

10. Aktieägare representerande cirka 50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode skall utgå med två och halvt (2,5) prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till den styrelseledamot som är oberoende och inte är anställd i bolaget. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Joakim Stenberg, Christer Körnbäck och Per Hägerö omväljs som styrelseledamöter. Joachim Keller har avböjt omval pga av ett nytt arbete. Styrelsen för diskussioner med flera kandidater för att ta in en fjärde styrelseledamot i Bolaget. Styrelsen kommer att offentliggöra namnet på denna person på Bolagets hemsida så snart detta är klart. Till styrelseordförande föreslås nyval av Per Hägerö. Till revisor föreslås Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå med Camilla Malmgren som ansvarig revisor.

12. Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår ersättningspolicy, villkor och riktlinjer till bolagsledningen enligt följande: Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning. Styrelsens skall årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda.

Styrelsen för Esen eSport AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

13. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen om nyemissioner enligt:

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst upp till 2.000.000 kronor motsvarande högst 11.144.000 st. aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom kontant betalning, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen Esen eSport AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports

Telefon +46 70 772 87 72

joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports

ESEN eSports AB är Sveriges första renodlade publika esportbolag där alla kan vara delägare. ESEN är ett av Sveriges största sändningsbolag för esport och gaming. ESEN producerar stora esportturneringar som till exempel King of Nordic samt gör och sänder turneringar på evenemang som Copenhagen Games, datorfestivalen Birdie, Digitality X och DreamHack. ESEN eSports har en produktionsstudio i Stockholm med 8 anställda. För mer information, vänligen besök www.esenesports.com.