Kommuniké från Årsstämman 2018 i Esen eSports AB (publ)

Stockholm 2018-05-17

Idag 2018-05-17 höll Esen eSports AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske.
  • Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Christer Körnbäck, Joakim Stenberg och Per Hägerö samtliga omval. Nyval av ledamot Ulf Björnemark. Joakim Keller avtackades som styrelseledamot. Per Hägerö valdes till ordförande.
  • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ericsson & Lejonhird revisionsbyrå AB med revisor Camilla Malmgren som huvudansvarig.
  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett och ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2018. Till styrelseordförande skall två och halvt prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.
  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslutet var enhälligt.
  • Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till verkställande direktören och ledande befattningshavare.
  • Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.esenstudios.com, eller under nyheter på AktieTorgets hemsida.

Styrelsen Esen eSports AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

VD Joakim Stenberg

Telefon: +46 (0)70 772 87 72

joakim@esenstudio.com     

OM ESEN ESPORTS

ESEN eSports AB är Sveriges första renodlade publika esportbolag där alla kan vara delägare. ESEN är ett av Sveriges största sändningsbolag för esport och gaming. ESEN producerar stora esportturneringar som till exempel King of Nordic samt gör och sänder turneringar på evenemang som Copenhagen Games, datorfestivalen Birdie, Digitaly X och DreamHack.