ESEN eSports företrädesemission övertecknad

Företrädesemissionen tecknades till 173,6%

Den 12 december 2019 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av units med vidhängande
vederlagsfria teckningsoptioner i ESEN eSports AB (”ESEN eSports” eller ”Bolaget”) som
offentliggjordes den 19 november 2019. Resultatet visar att 3 018 090 units motsvarande 62,3 procent av erbjudna units tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 5 395 001 units mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen tecknades således till 173,6 procent. 

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. Vidare ökar ESEN eSports aktiekapital med 869 857,69 SEK till 1 739 715,38 SEK och antalet aktier ökar med 4 846 847 till 9 693 694.

Betalda tecknade units (BTU) kommer att omvandlas till nya aktier så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 2 2019. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight Stock Market. Därutöver nyemitteras 4 846 847 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 1 211 711 aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 217 464,29 SEK till 1 957 179,66 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna löper under perioden 4 maj – 25 maj 2019 och för det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut tillfaller ytterligare cirka 0,5 MSEK till 1,5 MSEK, beroende på kurs, till Bolaget före emissionskostnader. Bolaget avser ansöka om handel av teckningsoptionerna på Spotlight Stock Market under perioden fram till teckningsoptionernas teckningstid.

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019.

Kontakt
Joakim Stenberg, vd ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports AB

ESEN är ett sändnings och produktionsbolag inom e-sport med en komplett infrastruktur för att arrangera och producera e-sport, vilket innefattar en egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och TV-produktion med över 300 sändningar i ryggen. ESEN eSports är experter på liveproduktion och står bakom Nordens största esportturnering “King of Nordic” under eget varumärke, men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN eSports är noterade på Spotlight Stock Market och har sina lokaler i Bromma, Stockholm. 

Mer info:  www.esenesports.com – http://esenstudio.com