ESEN eSports offentliggör informationsmemorandum

EJ FÖR OFFENLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT
ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

ESEN eSports AB (”ESEN” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med
anledning av den företrädesemission med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner som
Bolaget genomför med teckningsperiod 19 oktober – 5 november 2018.

Styrelsen beslutade den 18 september 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2018,
om en företrädesemission av aktier om cirka 7,3 MSEK före emissionskostnader med
vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Styrelsen beslutade vidare om en överteckningsemission
om cirka 1,5 MSEK som kan påkallas för det fall företrädesemissionen blir övertecknad.
Nyemissionerna genomförs med syfte att vidareutveckla Bolagets nylanserade turneringsplattform,
ökade sälj- och marknadsinsatser samt refinansiering av upptagen brygglånefinansiering.

Företrädesemissionen är säkerställd till 73,2 procent genom teckningsåtaganden samt garantiåtaganden.
Samtliga parter som har lämnat garantiåtagande har även ingått teckningsåtagande i emissionen.

Informationsmemorandumet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på Bolagets hemsida
(www.esenesports.com) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).
Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt
emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.

Tidplan för företrädesemissionen

17 oktober 2018 Avstämningsdag för företrädesemissionen
19 oktober – 5 november 2018 Teckningsperiod
19 oktober – 1 november 2018 Handel med teckningsrätter
19 oktober 2018 till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen Handel med BTA
Omkring 8 november 2018 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare till ESEN i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt
handla med aktier eller andra värdepapper i ESEN eSports AB. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i ESEN eSports AB kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som ESEN
eSports AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av ESEN
eSports AB för att tillåta erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller
distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller
där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från
1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom
USA, förutom ett skriftligt godkännande från ESEN eSports AB och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn
på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden
avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier.
Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är
grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om ESEN eSports AB anser att
dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att
sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad
som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid
tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga
utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av
ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

Kontakt
Joakim Stenberg, vd
ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com

Om ESEN eSports
ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar
egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 200 sändningar
i ryggen. ESEN är experter på liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering
“King of Nordic” under eget varumärke. Men tar även på sig externa produktionsuppdrag för arrangörer
och spelutvecklare. Läs mer på www.esenstudio.com eller www.kingofnordic.com.