Eurocine Vaccines offentliggör utfall för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 5

Eurocine Vaccines AB:s (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 5 (”Teckningsoptionerna”), vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units på Spotlight Stock Market som godkändes på årsstämman den 29 december 2023. Totalt utnyttjades 69 635 238 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 72 procent av antalet utestående Teckningsoptioner till en teckningskurs om 0,03 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Eurocine Vaccines cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och utfall

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 17 maj 2024. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av Teckningsoptionerna uppgick till 0,03 SEK per aktie. Totalt utnyttjades 69 635 238 Teckningsoptioner vilket innebär att cirka 72 procent av samtliga utestående Teckningsoptioner utnyttjades för teckning av aktier. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Eurocine Vaccines därmed cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader.

Utnyttjade Teckningsoptioner ersätts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till ordinarie aktier beräknas ske inom tre (3) veckor.

Aktiekapital och utspädning
Genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Eurocine Vaccines med 69 635 238 aktier, från 191 908 875 aktier till 261 544 113 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 1 008 443 SEK, från cirka 2 779 185 SEK till cirka 3 787 628 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningseffekten till cirka 27 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare. Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Denna information är insiderinformation som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2024.

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171