Footway Group har beslutat att justera villkoren i bolagets företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i Footway Group AB (“Bolaget”) beslutade den 3 februari, vilket offentliggjordes samma dag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2021, att genomföra nyemission av Bolagets aktier av serie B (“Företrädesemissionen”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med anledning av Bolagets marknadsuppdatering den 11 mars 2022 har styrelsen beslutat justera i de tidigare kommunicerade villkoren enligt nedan.

Företrädesemissionens justerade villkor: 

  • Styrelsen har beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 489 259,50 kronor genom en nyemission av högst 14 892 595 aktier av serie B.
  • Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, preliminärt 6 april 2022, är registrerade som aktieägare (oavsett aktieslag) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
  • Befintliga aktieägare med rätt att delta i Företrädesemissionen som innehar en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B. Teckningskursen är 10 kronor per aktie (courtage utgår ej). Vid full teckning tillförs Bolaget genom Företrädesemissionen 148925950,00 kronor. Företrädesemissionen medför en utspädning om cirka 14 procent av kapitalet och cirka 7 procent av rösterna för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har dock möjlighet att erhålla viss ekonomiskt kompensation genom försäljning av teckningsrätter.
  • Kostnaderna för Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till 146,4 miljoner kronor.
  • Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då i första hand ske till de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovanstående inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Rutger Arnhult via bolag, Svea Bank och AltoCumulus Asset Management, del av Axel Johnson, uppgående till 101 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 67 procent av teckningsförbindelser.

För att möjliggöra för ledande befattningshavare att delta i emissionen utan begränsning har publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2022 flyttats till 31 maj 2022.
 

Uppdaterad preliminär tidplan
6 april 2022 Avstämningsdag för deltagande
7-22 april 2022 Teckningsperiod
‌7-14 april 2022 Handel med teckningsrätter
24 april 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet av emissionen

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Om Footway Group
Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och har årligen ca 2 miljoner kunder och ca 800 varumärken.

Footway Groups aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors

Denna information är sådan som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EUnr 596/2014). Informationen lämnades genom VDs försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 11:00 CEST.