Förändring inom TopRight Nordic AB (publ) styrelse- och ledning

Vid styrelsens sammanträde den 23 augusti informerades styrelsen att ledamoten Mats Karlsson överväger att begära utträde ur styrelsen p g a personliga skäl och hög arbetsbelastning som en följd av nya engagemang. Mats Karlsson har onsdagen den 5 september informerat styrelsens ordförande Fredrik Skarke att han genomför utträdet. Mats Karlsson är genom som sitt bolag Barrier Capital AB en betydande aktieägare och kommer så att förbli.

Styrelsen fastslog att om Mats Karlsson utträder att inte förrän vid nästa ordinarie årsstämma att välja ersättare, då styrelsen allt jämt har tillräcklig kompetens för att leda och kontrollera verksamheten.

Johan Sigurdsson vid samma styrelsesammanträde utsetts till vice verkställande direktör i bolaget med tillträde 6 september 2018. Johan kommer ansvara för drift, försäljning på de marknader TopRight verkar på.

Läs mer på www.toprightnordic.com

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com 

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018, kl. 10.00 CET.

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Fler artiklar om TopRight Nordic AB