Företrädesemission inleds idag

Idag inleds företrädesemissionen i AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC). Nyemissionen tillför bolaget cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 2,0 MSEK. Emissionen är även öppen för nya investerare.

Bakgrund

I juni 2018 tecknade AcuCort ett samarbetsavtal med det tjeckiska CRO bolaget Quinta-Analytica om genomförande av bioekvivalensstudierna, de studier som ska ligga till grund för ansökningar om registreringsgodkännande i EU och USA. AcuCort planerar att göra två till tre bioekvivalensstudier med hjälp av Quinta Analytica, med start under hösten 2018. Den första studien beräknas vara klar före årsskiftet och skall användas som underlag i en registreringsansökan i EU. AcuCorts tidsplan om ett möjligt myndighetsgodkännande i slutet av 2019 står fast. Den andra bioekvivalensstudien skall användas som underlag i en registreringsansökan i USA, som beräknas ske under 2019. En tredje liknande studie för USA är planerad, men skall endast genomföras om den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kräver det.

Motiv till emissionen

Styrelsen i AcuCort AB har beslutat om en företrädesemission för att finansiera de ovan nämnda bioekvivalenta studierna för att kunna ansöka om myndighetsgodkännande av Bolagets produkt Dexa ODF.

Emissionskapitalet skall framförallt användas till: 

  1. Genomföra de planerade bioekvivalensstudierna.
  2. Ansöka om myndighetsgodkännande.
  3. Förberedelser för kommersialisering och expansion av immateriella rättigheter för Dexa ODF  

Villkor för nyemissionen 

–      Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt. 

–      För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. 

–      Emissionskursen är 4,05 SEK per aktie. 

–      Nyemissionen omfattar högst 2 324 566 aktier. 

–      Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. 

–      Överteckningsoptionen omfattar högst 500 000 aktier. 

Tidsplan för nyemissionen 

–      Teckningsperiod 21 september – 10 oktober 2018.

–      Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 14 september 2018. 

–      Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 17 september 2018. 

–      Avstämningsdag är 18 september april 2018. 

–      Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 10 oktober 2018. 

–      Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period. 

–      Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 21 september – 8 oktober 2018. 

–      Handel med BTA kommer att ske från och med den 21 september 2018 till dess att aktierna  registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2018. 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsidawww.acucort.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.comsamt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För att få mer information om bolaget och dess utveckling finns en nypublicerad webbintervju med VD Mats Lindfors tillgänglig via länken: https://www.youtube.com/watch?v=6VxUTod2VPY

Under emissionsperioden kommer AcuCort att presenteras på följande event:

  • 24 september Aktiespararnas Aktiedag, Svenska Mässan, Göteborg
  • 25 september Aktiespararnas Aktiedag, Kockums Fritid, Malmö

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live 

Program och anmälan hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang 

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver repetera en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa. För mer information se www.acucort.se