Första nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO2 inleds den 14 november

Den 14 november 2018 inleds den första nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO2 2017/2022 som emitterades i samband med den finansieringslösning som offentliggjordes den 21 november 2017. Nyttjandeperioden pågår till och med den 28 november 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 äger att för varje teckningsoption av serie TO2 teckna 1 ny aktie i bolaget till en kurs om 2,50 SEK per aktie (efter omräkning med anledning av emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, se pressmeddelade den 25 maj 2018).

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO2:

  •  Första nyttjandeperioden: 14 – 28 november 2018.
  •  Optionsutnyttjandeförhållandet: utnyttjandet av en (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  •  Teckningskurs: 2,50 SEK.
  •  Sista dag för handel med teckningsoptioner: 24 november 2022.

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 14 november 2018 till och med den 28 november 2018. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO2 i god tid innan nyttjandeperioden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel finns att tillgå på Mangold Fondkommission (www.mangold.se/aktuella-emissioner), Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) och Parans (www.parans.com) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Mangold Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 14 november 2018 till och med den 28 november 2018 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier. Notera att innehavare att teckningsoptioner först erhåller interimsaktier motsvarande antalet teckningsoptioner som nyttjas och att innehavare först efter registrering hos Bolagsverket erhåller de ytterligare aktier denne berättigas till följd av omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 november 2018 kan utnyttjas vid kommande nyttjandeperioder:

  •  Torsdagen den 14 november 2019 till och med torsdagen den 28 november 2019
  •  Lördagen den 14 november 2020 till och med lördagen den 28 november 2020
  •  Söndagen den 14 november 2021 till och med söndagen den 28 november 2021
  •  Måndagen den 14 november 2022 till och med måndagen den 28 november 2022

Omräkning och justering av optionsutnyttjandeförhållandet och teckningskursen

Optionsutnyttjandeförhållande och teckningskurs för TO2 ska vid tilldelning av units i den företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämman den 25 oktober 2018 (se pressmeddelande daterat 25 oktober 2018) räknas om enligt villkoren för TO2.

Villkor återfinns på Parans hemsida www.parans.com alternativt via denna länk: https://www.parans.com/wp-content/uploads/2018/06/Villkor-for-teckningsoptioner-Parans-serie-TO2-2017_2022.pdf

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO2, vänligen kontakta

Mangold Fondkommission AB

Tel. 08-503 015 95

E-post: emissioner@mangold.se

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.