FORTSATT STABIL UTVECKLING – KAPITALBASEN STÄRKTES YTTERLIGARE FÖR ÖKAD FÖRVÄRVSTAKT

APRIL – JUNI 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 105,1 MSEK (73,6). Tillväxten uppgick till 43% och den organiska tillväxten, för jämförbara enheter, blev -5% jämfört med samma period 2020
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, EBITA, minskade med 19% och uppgick till 10,6 MSEK (13,1) vilket ger en EBITA marginal på 10% (18)
 • Resultatet efter skatt blev 2,1 MSEK (3,2)
 • Resultat per aktie* uppgick till 0,19 SEK (0,33)
 • Koncernens soliditet uppgick till 22% (11%)

JANUARI – JUNI 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 51% till 181,4 MSEK (119,7). Den organiska tillväxten uppgick till -5%.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, EBITA, minskade med 3% och blev 16,1 MSEK (16,5) vilket ger en EBITA marginal på 9% (14)
 • Resultatet efter skatt blev -4,2 MSEK (1,8)
 • Resultat per aktie* minskade till -0,38 SEK (0,18)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Den 4 juni 2021 utsågs Thomas Collin till ny VD för Nordbutiker
 • Den 17 juni 2021 genomfördes en riktad emission på 40 MSEK till Alcur Fonder. Emissionen registrerades i juli 2021

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Thor Ahlgren AB förvärvades för upp till 52 MSEK den 8 juli 2021. Bolaget hade en omsättning på 88,3 MSEK och en EBITDA på 10,5 MSEK under perioden 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Inkluderat Thor Ahlgren AB så uppgår koncernens nettoomsättning proforma till 419,1 MSEK och justerad EBITDA 44,6 MSEK rullande tolv månader per 30 juni 2021
 • Den 8 juli 2021 genomfördes en riktad emission om 2 MSEK till säljarna av Thor Ahlgren AB som delbetalning för förvärvet
 • Den 9 juli 2021 utsågs Jacob Persson till ny CFO för Seafire AB

VD KOMMENTERAR ANDRA KVARTALET 2021

Koncernen utvecklades stabilt med en organisk tillväxt på 7% proforma under andra kvartalet 2021 trots stora utmaningar med varuförsörjningen för flertalet av koncernens bolag. Nordbutiker, koncernens största bolag, visar återigen på organisk tillväxt från mitten av juni efter att lagersituationen har förbättrats.

Att växa organiskt med 7% proforma trots utmaningarna i leverantörsleden ser jag som ett styrketecken. Bolagens ledningar har jobbat intensivt för att säkerställa varuflödena och för att parera prishöjningar. Resultatutvecklingen har inte riktigt hängt med på grund en ökad kostnadsbas. Men man ska även komma ihåg att jämförelseperiodens utfall var tufft att nå bland annat på grund av nedsättningen av arbetsgivaravgifter under 2020 (effekt ca 3 MSEK).

Den ökade komplexiteten med ökade kostnader och störningar av varuflödet väntas påverka koncernen in i 2022. Koncernen har även fått förtroendet från en ny investerare i form av Alcur Fonder som valde att ansluta till ägarlistan genom en riktad emission på 40 MSEK som därmed stärker finanserna ytterligare.

Johan Bennarsten, VD

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på Seafireab.com/finansiell informationJohan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

 

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021, kl 12.00

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sju bolag och en omsättning proforma på ca 419 MSEK RTM i juni 2021. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, telefon +46 8 684 211 00 och info@eminova.se