High Yield Opportunity Fund AB (publ) – offentliggör avsikt om avnotering på NGM samt stängning av fonden

Stockholm 21 december 2021 – High Yield Opportunity Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Offentliggörande av meddelande stängning av High Yield Opportunity Fund (publ) samt om avnotering på NGM.

Styrelserna i Finserve Nordic AB respektive High Yield Opportunity Fund AB (publ) har fattat beslut om att stänga ner High Yield Opportunity Fund (publ). Vidare har styrelsen i High Yield Opportunity Fund (publ) beslutat att fonden ska avnoteras från Nordic Growth Market (NGM).

Bakgrunden till beslutet är att kapitalet i fonden är för lågt för att fonden ska kunna förvaltas på ett effektivt sätt. Respektive styrelse bedömer vidare att utsikterna att attrahera nytt kapital till fonden är små. Fondens låga volym medför att transaktionskostnaderna blir höga i relation till fondens kapital vilket påverkar andelsägarna negativt genom sämre avkastning. Bedömningen är därmed att det inte är i andelsägarnas intresse att fortsätta förvalta fonden.

Avsikten är att med beaktande av andelsägarnas bästa avveckla fonden under ordnade former under december 2021. Investerare behöver inte vidta några särskilda åtgärder i samband med detta. Investerat kapital kommer utbetalas till respektive investerares depå till fondens NAV-kurs som beräknas per 2021-12-31.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Lundquist, VD/ Portföljförvaltare, tfn 073 048 97 56, jan.lundquist@finserve.se
Fredrik Sjöstrand, CIO Finserve Nordic AB, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se