Hoi Publishing AB offentliggör memorandum avseende företrädesemission av B-aktier

Hoi Publishing AB (”Hoi” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 9 april, informationsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission av B-aktier, vars teckningsperiod inleds imorgon den 10 april 2024 (”Företrädesemissionen”). Bolaget tar in högst 7,1 MSEK och har erhållit tecknings-och garantiåtagande motsvarande totalt 34 procent av emissionsvolymen.

Memorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hoi.se och Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda hemsidor från och med imorgon. På Aqurat Fondkommissions hemsida erbjuds även möjligheten att teckna B-aktier via digital signering.

Hoi offentliggjorde den 28 februari 2024 styrelsens beslut om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet godkändes vid extra bolagsstämma den 4 april 2024. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum, som idag, den 9 april 2024, har godkänts av styrelsen.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod: 10 – 24 april 2024

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: omkring 25 april 2024

Handel med teckningsrätter: 10 – 19 april 2024

Handel med BTA (Betald tecknad aktie): från och med den 10 april 2024 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2024.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 0,40 SEK per ny B-aktie

Erbjudandets omfattning: Emissionen omfattar högst 17 868 798 nya B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 786 880 SEK. Teckningskursen har fastställts till 0,40 SEK per B-aktie, vilket tillför Bolaget en total emissionslikvid om 7,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 0,6 MSEK.

Antal aktier före Företrädesemissionen: 17 772 998 B-aktier och 4 563 000 A-aktier.

Företrädesrätt: Rätt att teckna de nya B-aktierna ska tillkomma de som är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 8 april 2024. En befintlig aktie i Hoi som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier i Hoi.

Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med “Villkor och anvisningar” i memorandumet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 19 april 2024 för att inte förfalla utan värde.

Utspädning: För befintliga aktieägare som inte deltar i Emissionen innebär Företrädesemissionen vid full teckning en utspädningseffekt om 44 procent av kapital och 22 procent av rösterna i Bolaget.

Tecknings- och garantiåtagande: Bolaget har erhållit åtaganden motsvarande totalt 34 procent av Företrädesemissionen.

Handelsplats: NGM Nordic SME.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi Publishing är Sveriges ledande hybridförlag med en starkt digitaliserad verksamhet. I nära samarbete med författarna ger Hoi årligen ut omkring 400 titlar i olika genrer genom en hybridmodell (den unika och väletablerade Hoi-modellen) där förlag och författare delar risker och möjligheter. Hoi eftersträvar en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet för både förlag och författare. Med varumärken i form av imprints såsom Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Lilla Hoi, Tallbergs Förlag, Ekström & Garay och Hoi Audio är förlaget väletablerat på den svenska marknaden och i ett par segment även marknadsledande. Förlaget har även två dotterbolag i Danmark med växande utgivning i flera genrer. Bolagets vision är att utveckla förlagsbranschen i Norden och på sikt i andra länder på författarvänliga villkor som ger många fler chansen att bli författare och att därigenom sprida god litteratur för ett starkt och demokratiskt samhälle.