Kommuniké från Hoi Publishing AB:s årsstämma den 11 juni 2024

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll årsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm, tisdagen den 11 juni 2024.

Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning 
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes. 

Ansvarsfrihet 
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden 
Stämman beslutade i enlighet med största aktieägaren Rambe Group AB:s förslag att ett arvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter med en suppleant med nyval av Ulrika Öst som ledamot samt omval av Mikael Palmqvist, Jesper Hörnberg, Lars Rambe och Kristina Ahlinder som ledamöter och Anette Mattsson som suppleant. Mikael Palmqvist omvaldes som ordförande. Stämman avtackade Alexander Koistinen och Niclas Folkesson.

Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant, och omvalde Maneki Revision AB som revisor med huvudansvarig revisor Kristoffer Fristedt.

Ulrika Öst har en MBA från Lunds universitet 2006 med inriktning på redovisning. Hon arbetar idag som redovisningsspecialist på Aspia med fokus på rådgivning till börsnoterade bolag och koncernredovisning. Hon har tidigare varit koncernredovisningschef på Skistar. Hon har en bakgrund som Auktoriserad Revisor i 15 år på PWC där fokus också varit börsnoterade bolag samt internationella och nationella koncerner.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner 
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar sådant bemyndigande med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om kvittningsemission

I syfte att omvandla skulder till eget kapital beslutade stämman om en kvittningsemission av högst 250 000 aktier av serie B i bolaget. Rätt att teckna aktierna tillkommer Gepfandet Holding ApS, CVR 35662685, med 150 000 aktier, MXNKEYS ApS, CVR 43322621, med 50 000 aktier, Estates.dk ApS, CVR 42393606, med 25 000 aktier och Davina Holding ApS, CVR 43696386, med 25 000 aktier. Teckningskursen fastställdes till 2,00 kronor per aktie och ska erläggas genom kvittning av fordringar. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet förs till den fria överkursfonden. Teckning och betalning av aktier ska ske inom 14 dagar från dagens stämma. Grunden för teckningskursen motiveras med att vara minst i paritet med rådande marknadskurs. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en riktad emission kan omvandla skulder till eget kapital och därmed stärka balansräkningen.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 25 000 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Stockholm 11 juni 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi Publishing är Sveriges ledande hybridförlag med en starkt digitaliserad verksamhet. I nära samarbete med författarna ger Hoi årligen ut omkring 400 titlar i olika genrer genom en hybridmodell (den unika och väletablerade Hoi-modellen) där förlag och författare delar risker och möjligheter. Hoi eftersträvar en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet för både förlag och författare. Med varumärken i form av imprints såsom Kunskapshuset Förlag, Ekström & Garay, Lusthuset Förlag, Lilla Hoi, Tallbergs Förlag och Hoi Audio är förlaget väletablerat på den svenska marknaden och i ett par segment även marknadsledande. Förlaget har även två dotterbolag i Danmark med växande utgivning i flera genrer. Bolagets vision är att utveckla förlagsbranschen i Norden och på sikt i andra länder på författarvänliga villkor som ger många fler chansen att bli författare och att därigenom sprida god litteratur för ett starkt och demokratiskt samhälle.