Kommuniké från Hoi Publishing AB:s extra bolagsstämma den 4 april 2024

Aktieägarna i Hoi Publishing AB höll extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Gamla stan, Stockholm torsdagen den 4 april 2024.

Följande beslut noterades:

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ny lydelse är  enligt följande:

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.000.000 och högst 8.000.000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Bolaget ska ha lägst 20.000.000 och högst 80.000.000 aktier.

Stämman beslutade likaså att godkänna styrelsens beslut den 28 februari 2024 om en företrädesemission med följande villkor.

En befintlig aktie i bolaget, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 8 april 2024 berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier.

Emissionen omfattar högst 17 868 798 nya B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 786 879,80 kronor. De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,40 kronor per ny B-aktie. Överkursen tillförs den fria överkursfonden.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 10 april 2024 till och med den 24 april 2024. Anmälan om teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma period. Betalning för B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast den tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till antal tecknade aktier.

Om inte samtliga B-aktier tecknas med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande.

I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat B-aktier med teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal B-aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Det noterades att samtliga beslut vid stämman var enhälliga.

Stockholm 4 april 2024

Hoi Publishing AB

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.