Hoi Publishing offentliggör utfallet i den emission av B-aktier som offentliggjordes den 7 juni 2022 inför notering på NGM Nordic SME

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE VIDARE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Hoi Publishing AB (”Hoi” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den emission av B-aktier som offentliggjordes den 7 juni 2022 inför notering på NGM Nordic SME (”Erbjudandet” eller ”Emissionen”). Erbjudandet tecknades till 6,1 MSEK motsvarande 31 procent av Erbjudandets totala volym. Bolaget tillförs 78 nya aktieägare och har därmed totalt cirka 6000 aktieägare efter genomförd Emission och ägarspridning via Dividend Sweden. Första dag för handel på NGM Nordic SME är planerad till den 8 juli 2022.

Erbjudandet i sammandrag:
· Teckningskursen per B-aktie uppgick till 4,50 SEK.
· Genom att Erbjudandet tecknades till 31 procent så tillförs Hoi 6,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
· Genom Erbjudandet kommer antal aktier i Bolaget att öka från 3.252.100 B-aktier till 4.603.217 B-aktier, samt totala antalet aktier ökar från 8.568.00 aktier till 9.919.117 aktier motsvarande en utspädning om 13,6 procent.
· Erbjudandet omfattades till 30 procent av teckningsförbindelser samt garantiförbindelser.
· Preliminär första handelsdag på NGM Nordic SME är den 8 juli 2022. Aktierna kommer efter genomförd notering att handlas under kortnamnet (ticker) “HOI B”.
· Likviddag för Erbjudandet förväntas bli den 29 juni 2022.

Lars Rambe, VD:
”Marknaden har sällan sett så tuff ut som de här veckorna, men vi har ändå nått upp till de grundkrav som vi satte för Erbjudandet och som skapar rätt förutsättningar för och finansiering av förlagets fortsatta utveckling. Jag personligen liksom styrelsen och flera av medarbetarna har också tecknat oss i nyemissionen eftersom vi tror mycket på verksamheten. Den underliggande affären är redan vinstgenererande. Vi välkomnar nu särskilt alla nya aktieägare till en spännande resa. Vi såg inget värde i att förlänga Erbjudandet under rådande marknadsläge utan nu ser vi fram emot att fortsätta arbetet med att som noterat bolag expandera verksamheten i Norden och stärka vårt erbjudande till författarna på alla sätt vi kan. Därmed skapar vi också värde för alla våra aktieägare.”

Mentor
Hoi har utsett Nordic Certified Adviser till Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

För ytterligare information kontakta:
Lars Rambe, VD,
Hoi Publishing AB
lars@hoi.se +46 936 90 80 70

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Hoi eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som “anser”, “avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, “planerar”, eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa framtidsriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra

några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter.

Välkommen till oss, som läsare eller författare.