Hoodin ABs styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO1

Ledamöter i styrelsen samt medlemmar av ledningen i Hoodin AB (”Hoodin” eller ”Bolaget”) nyttjar sitt fulla innehav av teckningsoptioner av serie TO1.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 påbörjades måndagen den 1 februari 2021 och pågår fram till och med den 17 februari 2021.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Hoodin till ett pris om 6,50 SEK per aktie. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som avses nyttjats av ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen är:

  • Peter Wendel, Ordf: Se tidigare publicerat PM avseende CapSek ventures nyttjande av TO 1. (https://www.hoodin.com/post/capsek-utnyttjar-teckningsoptioner-i-hoodin?lang=sv)
     
  • Marcus Emne, VD och Styrelseledamot: 4 100 st optioner (samtliga ägda teckningsoptioner avses nyttjas)
     
  • Rickard Tuvesson, ekonomichef: 4 000 st optioner (samtliga ägda teckningsoptioner avses nyttjas)

    Övriga styrelseledamöter innehar ej några teckningsoptioner.

 

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 februari 2021, alternativt, nyttjas senast den 17 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO1 finns att tillgå från Bolagets hemsida på www.hoodin.com/to1. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det investeringsmemorandum som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 22 november 2019. Investeringsmemorandumet finns också att tillgå på www.hoodin.com/financial-information.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.hoodin.com/to1 och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Teckningsoptionerna.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.