Hoodin AB meddelar sista dag för handel med BTA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER
DELVIS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE
SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING
ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Hoodin AB (”Hoodin” eller ”Bolaget”) meddelar att nyemissionen med
företrädesrätt för befintliga aktieägare har registrerats av Bolagsverket. Sista dag
för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) är den 12 juli 2023.
Utsökningsdagen för BTA är den 14 juli 2023. De nyemitterade aktierna beräknas
finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 18 juli 2023.

Företrädesemissionen av aktier som beslutades av bolagsstämman den 31 maj 2023
och vars teckningsperiod avslutades den 26 juni 2023 har registrerats hos Bolagsverket
och BTA kommer att ersättas med vanliga aktier.

Legal rådgivare och emissionsinstitut
Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Hoodin AB i samband med
Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband
med Företrädesemissionen.

 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på
annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det informationsmemorandum
avseende Företrädesemissionen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida
(”Informationsmemorandumet”).

 

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
(”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av
Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsmemorandumet är undantaget
prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag
(2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning
av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd
har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
andra jurisdiktioner än Sverige.

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, varken direkt
eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika,
Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i
Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States

Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas,
tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Kanada,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan,
Belarus, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare
emissionsmemorandum, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt.

 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets
aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling,
inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering,
framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”,
”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga
antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från
vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan
tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller
revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

 

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta
Marcus Emne, VD
Telefon: +46 (0)79 335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com
Hemsida: www.hoodin.com

 

Om Hoodin
Hoodin utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.