Idag inleds teckningstiden i Phase Holographic Imaging PHI AB:s företrädesemission av units

Idag inleds teckningsperioden i Phase Holographic Imaging AB (”PHI” eller ”Bolaget”) emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 13 april 2022. Fulltecknad Företrädesemission tillför Bolaget initialt cirka 72,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av garantiåtaganden. Prospekt och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (phiab.com/ir), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se), Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Anmälningssedlar finns att tillgå på Nordic Issuing AB:s hemsida. Härutöver finns möjlighet att teckna units med digital signering på Nordic Issuing AB:s hemsida.

Bakgrund och motiv

PHI erhöll under 2021 och 2020 lån från Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) i syfte att överbrygga följderna av Covid-19-pandemins effekter. Sedan dess har PHI satsat på digitalisering av Bolagets distributionskedja, ett strategiskt skifte som bidragit med både ökade marginaler och försäljningsintäkter. Enligt styrelsens bedömning kommer den positiva försäljningstrenden att fortsätta i kraft av den alltmer framgångsrika onlineförsäljningen och det är Bolagets ambition att således utveckla en mer solid digital infrastruktur och fortsätta att stärka Bolagets marknadsposition och därmed öka försäljningen ytterligare. PHI har också under flera år arbetat med att utveckla en fluorescensenhet till HoloMonitor® där Bolaget, genom att integrera två funktionaliteter i samma instrument, uppskattas kunna mer än väl expandera sin marknad. Efter en första proof-of-concept har den första prototypen av ett sådant instrument tillverkats och fluorescensprojektet befinner sig nu i en fas av intern och extern testning, tekniska iterationer och mjukvaruutveckling. Bolaget förbereder för en marknadslansering av fluorescensenheten under det andra kvartalet 2022. Modulen blir i ett affärsperspektiv Bolagets andra hårdvaruplattform, och PHI avser även att omgärda plattformen med en ny familj SaaS-moduler (s.k. Live Cell Assays) för att tillgängliggöra den data som plattformen genererar.

De icke-invasiva egenskaperna hos HoloMonitor® har visat sig väl lämpad för kliniska tillämpningar inom regenerativ medicin, varför styrelsen ser stora möjligheter inom området. PHI har under 2021 ingått partnerskap i syfte att etablera Bolagets icke-invasiva bildteknik som ett standardverktyg för att stödja storskalig tillverkning av konstgjorda organ, och Bolaget planerar en rad ytterligare aktiviteter kopplade till detta område. Bland annat avser Bolaget att utöka samarbeten med viktiga branschaktörer, vilket enligt styrelsens bedömning kommer att öka det kommersiella värdet av PHI:s teknologi och produkter och i sin tur gynna kommande partnerskapsdiskussioner.

Mot bakgrund av ovan ser styrelsen och ledningen för PHI stora möjligheter att ta Bolaget vidare in i kliniska tillämpningar och den planerade kapitaliseringen är därför avsedd att finansiera Bolagets etablering och framsteg inom regenerativ medicin. Härutöver är en del av kapitaliseringen avsedd att finansiera marknadsintroduktionen av PHI:s fluorescensenhet samt fortsatt utveckling av Bolagets digitala försäljningsstrategi, med utökade aktiviteter relaterade till marknadsföring och digitalisering. Likviden är också planerad att finansiera expansion av Bolagets marknadsavdelning, samt delvis återbetalning av befintliga lån som Bolaget har hos Formue Nord Markedsneutral A/S.

För fullständig information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser finns att tillgå på Bolagets (phiab.com/ir), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Härutöver finns anmälningssedlar samt möjlighet att teckna via digital signering att tillgå på Nordic Issuings hemsida.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 30 mars – 13 april 2022.
 • Teckningskurs: 85,50 SEK per unit, motsvarande 9,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt. Varje unit består av nio aktier, fem teckningsoptioner av serie TO 3 samt två teckningsoptioner av serie TO 4.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar initialt högst 846 763 units, vilket motsvarar 7 620 867 aktier, 4 233 815 teckningsoptioner av serie TO 3 samt 1 693 526 teckningsoptioner av serie TO 4. Genom initial emission av units kan detta tillföra Bolaget högst 72 398 236,50 SEK före emissionskostnader.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen, den 24 mars 2022, var registrerade som aktieägare i PHI äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Sjutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av nio (9) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO 3 samt två (2) teckningsoptioner av serie TO 4. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 22 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 23 mars 2022.
 • Antal aktier innan emission: 14 394 971 aktier.
 • Garantiåtagande: Bolaget har erhållit garantiåtagande motsvarande totalt cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen. För garantiåtagandena har garanterna möjlighet att välja mellan ersättning motsvarande 10 procent på garanterat belopp i form av likvid, alternativt motsvarande 12 procent på garanterat belopp i form av units.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter pågår på Spotlight Stock Market under perioden 30 mars 2022 till 8 april 2022.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) pågår på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2022.
 • Utspädning: Förutsatt fulltecknad initial emission, samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 samt serie TO 4, medför företrädesemissionen och optionsinlösen en utspädning om totalt cirka 48,5 procent för de aktieägare som ej deltar i emissionen.

Villkor i korthet för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4

 • Teckningsoptioner av serie TO 3 har en inlösenperiod som löper från och med den 11 april 2023 till och med den 2 maj 2023. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 50,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsoptioner av serie TO 4 har en inlösenperiod som löper från och med den 12 september 2024 till och med den 3 oktober 2024. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Företrädesemissionen har PHI anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar instrumentering och programvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för långvarig kvantitativ analys av levande cellers dynamik, särskilt viktigt vid forskning om cancer, liksom vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Företaget har kontor i Lund och i Boston Massachusetts.