Phase Holographic Imaging PHI AB offentliggör prospekt med anledning av kommande företrädesemission

Phase Holographic Imaging AB (”PHI” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av Bolagets kommande företrädesemission, vars teckningstid inleds onsdagen den 30 mars 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens (www.fi.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive webbplatser. Prospektet hålls även tillgängligt på Bolagets (www.phiab.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. En sammanfattande teaser kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Nordic Issuings hemsida i samband med att teckningstiden inleds.

PHI offentliggjorde den 22 februari 2022 styrelsens beslut om en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet godkändes av extra bolagsstämma den 15 mars 2022. Prospektet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, har i dag, den 28 mars 2022 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att publiceras på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets (www.phiab.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att publiceras på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Nordic Issuing AB:s hemsida i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 30 mars – 13 april 2022.
 • Teckningskurs: 85,50 SEK per unit, motsvarande 9,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt. Varje unit består av nio aktier, fem teckningsoptioner av serie TO 3 samt två teckningsoptioner av serie TO 4.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar initialt högst 846 763 units, vilket motsvarar 7 620 867 aktier, 4 233 815 teckningsoptioner av serie TO 3 samt 1 693 526 teckningsoptioner av serie TO 4. Genom initial emission av units kan detta tillföra Bolaget högst 72 398 236,50 SEK före emissionskostnader.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen, den 24 mars 2022, var registrerade som aktieägare i PHI äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Sjutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av nio (9) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO 3 samt två (2) teckningsoptioner av serie TO 4. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 22 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 23 mars 2022.
 • Antal aktier innan emission: 14 394 971 aktier.
 • Garantiåtagande: Bolaget har erhållit garantiåtagande motsvarande totalt cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen. För garantiåtagandena har garanterna möjlighet att välja mellan ersättning motsvarande 10 procent på garanterat belopp i form av likvid, alternativt motsvarande 12 procent på garanterat belopp i form av units.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter pågår på Spotlight Stock Market under perioden 30 mars 2022 till 8 april 2022.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) pågår på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av maj 2022.
 • Utspädning: Förutsatt fulltecknad initial emission, samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 samt serie TO 4, medför företrädesemissionen och optionsinlösen en utspädning om totalt cirka 48,5 procent för de aktieägare som ej deltar i emissionen.

Villkor i korthet för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 4

 • Teckningsoptioner av serie TO 3 har en inlösenperiod från och med den 11 april 2023 till och med den 2 maj 2023. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 50,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsoptioner av serie TO 4 har en inlösenperiod från och med den 12 september 2024 till och med den 3 oktober 2024. Lösenkursen kommer att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen har PHI anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg

E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.com – Live cell imaging & analysis

Phase Holographic Imaging (PHI) utvecklar instrumentering och programvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för långvarig kvantitativ analys av levande cellers dynamik, särskilt viktigt vid forskning om cancer, liksom vid behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Företaget har kontor i Lund och i Boston Massachusetts.