Idogen genomför en företrädesemission om cirka 43,7 MSEK

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

 

Styrelsen i Idogen AB ("Idogen" eller "Bolaget") har idag, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma i Bolaget den 13 december 2022, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 43,7 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen ämnar i huvudsak att finansiera den kliniska studien för Idogens längst framskridna kandidat IDO 8. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och teckningsavsikter om cirka 764 KSEK, motsvarande cirka 1,7 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

 

Jag är stolt över att idag kunna leda ett Idogen som har tagit det stora klivet till att bli ett life science-bolag i klinisk fas. Vi har ökat vårt fokus och driver nu vårt första cellterapiprogram inom blödarsjuka med syftet att både utveckla en behandling där det finns ett stort medicinskt behov men även för att validera hela vår teknologiplattform. För att driva den pågående kliniska prövningen gör vi nu en ny kapitalanskaffning”, säger Christina Herder, tf. VD.

 

Bakgrund och motiv

Idogen är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att behandla oönskad aktivering av immunsystemet. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi förväntas selektivt kunna tolerera ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen. I det längst framskridna programmet, IDO 8, ämnad för patienter med svår blödarsjuka och med antikroppar mot sin behandling, har Bolaget nyligen påbörjat en klinisk fas I/IIa-studie. I Bolagets projektportfölj återfinns även två andra program, IDO T, som är tänkt minska organavstötning i samband med njurtransplantation, samt IDO AID som är riktad mot svåra sällsynta autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret angriper egen vävnad. Den första patienten inkluderades i studien för IDO 8 den 13 oktober 2022, vid Oslo Universitetssykehus där studien genomförs under ledning av professor och överläkare Pål Andre Holme.

 

I enlighet med Bolagets uppdaterade strategiska plan, som offentliggjordes den 3 oktober 2022, har Bolaget i nuläget pausat arbetet med programmen IDO T och IDO AID för att på kort sikt fokusera primärt på IDO 8, som är Bolagets längst framskridna program med potential att validera Idogens plattformsteknologi. Studien är en s.k. ”First-in-Human”-studie vars primära syfte är att visa säkerhet och tolerabilitet. Eftersom studien genomförs i blödarsjuka patienter med inhibitorer kommer det även vara möjligt att mäta signaler på effektparametrar för att eventuellt kunna visa ”clinical proof of concept”. Studien kan alltså verifiera säkerhetsprofilen på Bolagets teknologiplattform samt signaler av klinisk effekt. Studien är en s.k. öppen studie, utan jämförelsearm, som kommer att kunna kommuniceras, om framför allt säkerheten, med jämna mellanrum.

 

Företrädesemissionen ämnar i huvudsak att finansiera den kliniska studien för Idogens kandidat IDO 8. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Idogen cirka 43,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,8 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen om cirka 38,9 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • 75% – Genomförande av fas I/IIa-studien för IDO 8 – 29,2 MSEK.
  • 25% – Rörelsekapital för verksamheten under perioden – 9,7 MSEK.

 

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma den 13 december 2022, beslutat att genomföra Företrädesemissionen genom utgivande av högst 218 613 999 aktier. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 16 december 2022 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) aktier. Teckningskursen uppgår till 0,20 SEK per aktie, vilket innebär att Idogen, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 43,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden löper under perioden 20 december 2022 – 13 januari 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 20 december 2022 – 10 januari 2023.

 

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; och i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Idogen, vid full teckning, att öka med högst 218 613 999 aktier från 72 871 333 aktier till 291 485 332 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 15 302 979,93 SEK från 5 100 993,31 SEK till 20 403 973,24 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 75 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

 

Teckningsförbindelser och teckningsavsikter

Idogen har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, uppgående till totalt cirka 350 KSEK, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen. Därtill har medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp lämnat teckningsavsikter om totalt cirka 415 KSEK, motsvarande cirka 0,9 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och teckningsavsikter uppgående till cirka 764 KSEK, motsvarande cirka 1,7 procent av Företrädesemissionen.

 

Lock-up-åtaganden

I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Idogen genom avtal förbundit sig gentemot Bolaget att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Bolaget. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Bolaget och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Företrädesemissionen och lock-up-perioden varar under 180 dagar efter offentliggörandet av Företrädesemissionen.

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

13 december 2022

Extra bolagsstämma

14 december 2022

Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

15 december 2022

Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

15 december 2022

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

16 december 2022

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

20 december 2022 – 10 januari 2023

Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market

20 december 2022 – 13 januari 2023

Teckningsperiod

20 december 2022 – Fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket

Handel i BTA

 

Omkring den 17 januari 2023

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 13 december 2022. Beslutet om Företrädesemissionen förutsätter och är villkorat av att gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser, teckningsavsikter och lock-up-åtaganden kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 15 december 2022 (”Prospektet”).

 

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf. VD, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 18:01 CET.

Certified Advisor:

Vator Securities AB

 

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program IDO 8, på väg in i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s.k. ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t.ex. inom transplantation, IDO T, samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 15 december 2022 på Idogens hemsida, www.idogen.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Idogen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Idogen har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Idogen lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.