Inhalation Sciences AB (publ) publicerar Årsredovisning 2022

(Stockholm, Sverige, 11 april 2023) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets Årsredovisning 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. För att läsa hela rapporten vänligen besök: http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

VD kommenterar

Under 2022, lade vi om vår bolagsstrategi för att fokusera mer på våra inhalationstjänster (IRS). Strategiskiftet har under året inneburit betydligt kortare säljcyklar, möjlighet att nå ut till ett bredare kundsegment, en ökad försäljning samt förbättrade marginaler i kundprojekten.

Strategin har givit önskat resultat och där cirka 85% av vår orderingång under 2022 genererades av våra IRS tjänster. Nettoomsättningen för 2022 ökade med 29%, ökningen av vår orderingång var 74% för helåret och 23% för kvartal 4.

Med tanke på de många nytillkomna IRS uppdragen, har bolaget under 2022 inte behövt lyfta den tidigare kommunicerade kreditramen. Tillgänglig kreditram för bolaget var per december SEK 4M och vi valde att lyfta en delmängd av denna i januari 2023 med en summa på SEK 1,8M. För att fortsätta vår expansion med fokus på IRS tjänster, beslöt styrelsen den 6 april 2023 om en till 80% säkerställd företrädesemission om 17,1 MSEK.

Vi deltog på två internationella konferenser, dels MVIC symposium i Lund i oktober, dels DDL mötet i Edinburgh i december. Under DDL, presenterade vi för första gången utfallet av vår kliniska fas-I studie med positiva data vilket mottogs med stor entusiasm av deltagarna. Dessutom presenterade AstraZeneca resultat från sin studie där PreciseInhale hade använts med lyckat resultat.

Studiesamarbetet med amerikanska FDA som inleddes under året och som innefattar DissolvIt, fortlöper enligt plan. Vi beräknar att avsluta studien under slutet av 2024. Bolaget har även uppdaterat sitt kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 13485.

För att fortsätta leverera precisa och tillförlitliga data och ständigt förbättra vår unika plattformteknologi, har vi kontinuerligt underhållit vår produktportfolio. Med anledning av den tilltagande ökningen av våra IRS uppdrag, har vi också utökat kapaciteten i vårt laboratorium i form av fler instrument.

En av våra viktigaste målsättningar för det kommande året är att fortsätta bygga på vårt positiva försäljningsmomentum, bibehålla kvaliteten och leveranssäkerheten i våra kundprojekt samt uppnå ett positivt kassaflöde i slutet på året. Parallellt med detta utvärderar bolagsledningen och styrelsen ytterligare tillväxtmöjligheter.

Vi ser med tillförsikt fram emot 2023 och fortsatta leverera på vår strategi, tillsammans med vår dedikerade personal, ledning och styrelse, och därmed skapa mervärde för våra kunder och aktieägare.

Huddinge den 11 april 2023

Manoush Masarrat

VD

Utvalda finansiella data i sammandrag

2022jan-dec 2021jan-dec
Nettoomsättning, tkr 12 194 9 422
Rörelseresultat, tkr -12 026 -16 571
Resultat efter skatt, tkr -12 125 -16 609
Balansomslutning, tkr 12 985 26 112
Periodens kassaflöde, tkr -12 556 -6 348
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -1,10 0,63
Likvida medel, tkr 1 839 14 395
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,07 -1,46
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,07 -1,46
Eget kapital, tkr 7 553 19 678
Eget kapital per aktie (SEK) 0,66 1,73
Soliditet, % 58,17% 75,36%
Forsknings-och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 40,80% 45,59%
Antal aktier 11 375 734 11 375 734

Finansiering

ISAB’s fortsatta satsning på kommersialisering och expansion av försäljningsorganisationen samt IRS tjänster bedöms kräva ytterligare finansiering än befintlig kassa och nuvarande lånekredit om 4 msek. Styrelsen har därmed den 6 april, 2023, beslutat om att genomföra en företrädesemission om totalt 17,1 MSEK. Cirka 80% av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Totala investeringar i FoU-utgifter framgår av nedanstående tabell

FoU-utgifter, kostnader och investeringar, tkr 2022 2021

FoU kostnader

Investeringar i aktiverade FoU kostnader

Avskrivningar i FoU kostnade

-8 84

0

1 179

-9 931 0

-45

1 180

Totala FoU-utgifter -7 661 -8 796

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det 18 februari annonserade ISAB en ny IRS (Inhalation Research Services) order från en ny kund med total värde på 584 000 SEK.

Det 14 mars meddelade bolaget om ny order från RISE (The Research Institute of Sweden) för en ny Nebulisator, med totalt värde på 23 500 EUR.

Det 18 mars annonserade ISAB om en ny IRS order från ett schweiziskt generikabolag, med totalt värde på 74 000 EUR.

Det 1 april meddelade bolaget om en IRS order från en återkommande kund med ett värde på 491 000 SEK.

Det 6 maj hölls ISAB’s årsstämma via poströstning, där samtliga förslag godkändes

Det 24 maj meddelade bolaget att man har erhållit en kreditram från ett konsortium av långivare om upp till Då krediten inte bedömdes vara aktuell att lyfta under 2022 och i samråd med långivarna, förlängdes avtalets löptid från juni 2023 till december 2023 samt sänkt lånebeloppets max-tak till 4MSEK.

Det 23 juni informerade ISAB om en ny IRS order från en återkommande kund med ett värde på 581 000 SEK.

Det 18 juli meddelade bolaget om en IRS order från ett nytt läkemedelsbolag i USA med ett värde på 1 450 000 SEK.

Det 4 augusti meddelade bolaget att FDA har godkänt den inskickade ansökan för den planerade DissolvIt-studien och att den planeras komma i gång under hösten 2022.

Det 15 augusti meddelade styrelseledamot Klaus Gottwald sin avsikt att lämna bolagets styrelse. Valberedningen föreslog att Jan Hellqvist väljs som ny ledamot.

Det 5 september meddelade bolaget om en ny order från ett globalt läkemedelsföretag för utveckling av deras mjukvara med ett värde på 360 000 SEK.

Det 15 september meddelade bolaget om en IRS order från ett nytt läkemedelsföretag i USA med ett värde på 1 390 000 SEK.

Det 16 september informerade bolaget om en ny order från Vienna Universitet för ett värde på 620 000 SEK.

Det 29 september meddelade bolaget om en ny IRS order från en återkommande kund med ett värde på 806 000 SEK.

Den 28 oktober meddelade bolaget om en IRS order från ett stort generikabolag med ett värde på 1 017 000 SEK.

Den 14 november meddelade bolaget starten av den planerade studien med FDA genom ett gemensamt uppstartsmöte. FDA kommer att medfinansiera projektet under hela projekttiden på två år med totalt 408 329 USD.

Bolaget medverkade i det årliga DDL ( Drug Delivery to the Lugns)mötet i december , där man presenterade positiva resultat från den kliniska fas-I studien samt en poster på ISAB’s upplösningsmodul DissolvIt. Dessutom presenterade AstraZeneca sina studieresultat där PreciseInhale användes med positivt resultat.

Den 23 december meddelade bolaget om IRS uppdrag från två olika kunder med totalt värde på 2 157 000 SEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Det 16 januari, lyfte bolaget en del av lånekrediten med en summa på 1800 000

Det 31 januari meddelade bolaget om en IRS (Inhalation Research Services) order från ett nytt amerikanskt läkemedelsbolag med ett värde på 914 000 SEK.

Det 7 februari meddelade bolaget om en förbokningsorder på 50 000 EUR för ett kommande IRS projekt senare under våren. Det 7 mars, fick bolaget den kompletta ordern med totalt värde på 118 483 EUR.

Den 6 april meddelade bolaget att styrelsen beslutat om en till 80% säkerställd företrädesemission om totalt 17,1 MSEK.

Förväntad framtida utveckling

ISAB utökar stadigt åtgärderna för kommersialisering av sina servicetjänster (IRS) samt PreciseInhale och dess moduler. I samarbete med ledande läkemedelsbolag och lärosäten som har investerat i PreciseInhale, utvecklas IRS tjänster och moduler PreciseInhale, vilket medför ökad funktionalitet och därmed även bredare produktsortiment.

Finansiell utveckling

Rörelsens intäkter

ISABs intäkter består av försäljning av kontraktforskningstjänster (Inhalation Research Services), PreciseInhale och dess olika moduler såsom DissolvIt och XposeALI.

Kontraktsforskningstjänster genom affärsområdet Inhalation Research Services (IRS) uppgick under rapportperioden till cirka 85% (29%) av rörelseintäkterna.

Rörelsens kostnader

Belopp anges i tkr (tusentals svenska kronor). Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om ej annat anges.

Resultat och finansiell ställning – rapportperioden (jan-dec)

Rörelsens intäkter avseende varor och tjänster, uppgick till 12 194 (9 422) tkr. Rörelsens kostnader uppgick till 22 020 (21 807) tkr.

Försäljningskostnader

Försäljnings- och marknadsföringskostnader under rapportperioden uppgick till 7 961 (6 470) tkr. Marknadsfunktionerna har i högre grad än föregående år utförts av konsulter varigenom konsultkostnaderna härför har ökat.

Affärsutvecklings-och administrationskostnader

Affärsutvecklings-och administrationskostnader under rapportperioden uppgick till 5 218 (5 406) tkr.

Affärsutvecklingskostnaderna har i högre grad än föregående år utförts av anställd personal.

Forsknings-och utvecklingskostnader

Forsknings-och utvecklingskostnader under rapportperioden uppgick till 8 840 (9 931)

tkr. Kostnaderna avser förbrukningsvaror, konsultarvoden genom utvecklingsaktiviteter samt avskrivningar avseende PreciseInhale-systemen och dess moduler. Kostnaderna har ökat i jämförelse med föregående år till största del relaterat till den kliniska studien.

Personalkostnader uppgick till 9 827 (9 294) tkr vilka har fördelats på kostnadsposterna FoU, försäljnings-, och affärsutvecklingskostnader enligt fördelningsnyckel med respektive 40%, 40% och 20%. Kostnadsökningen beror på nyanställningar, inget permitteringsstöd samt återgång till normala arbetsgivaravgifter efter covidsänkningen 2020.

Avskrivningar uppgick till 1 179 (1 180) tkr och inkluderas i kostnader avseende FoU.

Rörelseresultatet uppgick till -12 026 (-16 571) tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 125 (16 609) tkr.

Resultat efter skatt uppgick till -12 125 (16 609) tkr.

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,07 (-1,46) kronor.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,07 (1,46) kronor.

Kassaflödet under perioden uppgick till -12 556 (6 348) tkr. Kassaflöde per aktie uppgick till -1,10 (0,63) SEK.

I kassaflödet ingick poster från finansieringsverksamheten med -509 (25 286) tkr. Kassaflöde per aktie exklusive poster från finansieringsverksamheten uppgick till -1,06 (-1,91) SEK.

Likvida medel per den 31 december 2022 uppgick till 1 839 jamfort med 14 395 tkr den 31 december 2021.

Bolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2022 till 7 553 jamfort med 19 678 tkr den 31 december 2021.

Eget kapital per aktie uppgick per den 31 december 2022 till 0,66 jamfort med 1,73 kronor den 31 december 2021.

Bolagets soliditet uppgick per den 31 december 2022 till 58,17% jamfort med 75,36% den 31 december 2021.

Resultatutvecklingen foljer den prognos och forvantning som ledningen upprättat under året.

Flerårsöversikt

tkr 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 12 194 9 422 10 137 8 949 5 441 8 022 7 216
Resultat efter finansnetto -12 125 -16 609 9 875 -4 345 -11 883 -6 358 -5 365
Balansomslutning 12 985 26 111 18 488 23 198 19 653 23 313 10 427
Soliditet, %, 58 75 57 22 55 68 40
Medeltal anställda 9 9 8 7 6 5 5

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.