Korrigering: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande ”First Venture skriver ner en större kortfristig fordran”

Rättelsen avser avsaknad av MAR-etikett i första utskicket.

Då gäldenären till ett av First Venture utställt lån om ca 10 mkr inte återbetalat lånet på förfallodagen samt då det finns osäkerhet kring gäldenärens förmåga att återbetala lånet i närtid har First Venture beslutat att skriva ner lånet till 0 kr till dess tydligare besked om återbetalning lagts fram av gäldenären. Lånet motsvarar cirka 4% av det rapporterade substansvärdet per den 28 februari 2023.

I september 2021 lämnade First Venture Sweden AB (publ) (”First Venture”) ett lån om 10 miljoner kronor till Unwrap Finance AB (”Unwrap”), ett bolag vars verksamhet består i att genom lån och investeringar tillhandahålla tillväxtkapital till små och medelstora bolag.

Lånet, som löpt med marknadsmässig ränta, lämnades som en del av First Ventures kassahantering i syfte att generera löpande avkastning till First Venture och dess aktieägare.

First Venture sa i januari 2023 upp lånet till återbetalning per den 31 mars 2023. Då lånet inte återbetalats per den 31 mars 2023 har First Venture haft löpande dialoger med Unwrap om dess likviditet och tidpunkten för full återbetalning.

Unwrap har försäkrat First Venture att lånet kommer återbetalas i dess helhet, men framhåller att Unwrap behöver tid att realisera ett antal illikvida tillgångar innan full återbetalning kan ske. Som en försiktighetsåtgärd, och till dess Unwraps betalningsförmåga har bevisats, har First Venture beslutat att skriva ner fordran mot Unwrap inklusive obetald ränta till 0 kronor till dess mer klarhet finns kring tidpunkt och omfattning at Unwraps återbetalning av lånet.

Viktig information

Denna information är sådan information som First Venture Sweden AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson.

För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, VD First Venture Sweden AB
Tel: +46 72 356 27 97
E-post: david.wendel@first-venture.se

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB