Inhalation Sciences AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2022

(Stockholm, Sverige, 28 februari 2023) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets bokslutskommuniké 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. För att läsa hela rapporten vänligen besökhttp://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

Sammanfattning av delårsrapporten

 • Nettoomsättningen ökade för helåret 2022 med 29 % jmf med 2021
 • Orderingången ökade för helåret 2022 med 74% jmf med 2021
 • Orderingången ökade för Q4 2022 med 23% jmf med samma period 2021
 • Bolaget hade en orderstock på SEK 9,1M i december 2022 jmf med SEK 5M samma period förra året
 • Bolaget hade utestående offerter på SEK 35,2M i december 2022 jmf med SEK 25,7M samma period förra året
 • Resultatet efter skatt landade för helåret på SEK -12,1M jmf med SEK -16,6M för 2021

Fjärde kvartalet (okt-dec) 2022

Nettoomsättning 4 110 tkr ( 4 160)

Rörelseresultat –1 127 tkr (-3 055)

Resultat per aktie före utspädning -0,10 SEK (-0,27)

Resultat per aktie efter utspädning -0,10 SEK (-0,27)

Orderingång* under perioden 8 982 tkr (7 305)

Orderstock** vid periodens utgång 9 122 tkr (5 040)

Rapportperioden (jan-dec) 2022

Nettoomsättning 12 194 tkr (9 422)

Rörelseresultat –12 026 tkr (-16 571)

Resultat per aktie före utspädning –1,07 SEK (-1,46)

Resultat per aktie efter utspädning –1,07 SEK (-1,46)

Orderingång* under perioden 17 328 tkr (9 930)

Orderstock** vid periodens utgång 9 122 tkr (5 040)

*Orderingång är värdet på produkter och tjänster som sålts under aktuell period, dvs försäljning och inte att förväxlas med nettoomsättningen. Detta inkluderar FDA projektet på USD 408 329.

** Orderstock är signerade kund-kontrakt för både produkter och tjänster som ännu inte fakturerats kunderna, där arbete fortfarande pågår och leverans ännu inte skett till kund. Detta inkluderar FDA projektet på USD 408 329.

VD kommenterar

Under 2022, lade vi om vår bolagsstrategi för att fokusera mer på våra inhalationstjänster (IRS). Strategiskiftet har under året inneburit betydligt kortare säljcyklar, möjlighet att nå ut till ett bredare kundsegment, en ökad försäljning samt förbättrade marginaler i kundprojekten.

Strategin har givit önskat resultat och där cirka 85% av vår orderingång under 2022 genererades av våra IRS tjänster. Nettoomsättningen för 2022 ökade med 29%, ökningen av vår orderingång var 74% för helåret och 23% för kvartal 4. Vår orderstock i december 2022 ökade med SEK 4,1M och värdet på våra utestående offerter ökade med SEK 10M jmf med samma period 2021.

Med tanke på de många nytillkomna IRS uppdragen, har bolaget under 2022 inte behövt lyfta den tidigare kommunicerade kreditramen. Tillgänglig kreditram för bolaget var per december SEK 4M och vi valde att lyfta en delmängd av denna i januari 2023 med en summa på SEK 1,8M.

Vi deltog på två internationella konferenser, dels MVIC symposium i Lund i oktober, dels DDL mötet i Edinburgh i december. Under DDL, presenterade vi för första gången utfallet av vår kliniska fas-I studie med positiva data vilket mottogs med stor entusiasm av deltagarna. Dessutom presenterade AstraZeneca resultat från sin studie där PreciseInhale hade använts med lyckat resultat.

Studiesamarbetet med amerikanska FDA som inleddes under året och som innefattar DissolvIt, fortlöper enligt plan. Vi beräknar att avsluta studien under slutet av 2024. Bolaget har även uppdaterat sitt kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 13485.

För att fortsätta leverera precisa och tillförlitliga data och ständigt förbättra vår unika plattformteknologi, har vi kontinuerligt underhållit vår produktportfolio. Med anledning av den tilltagande ökningen av våra IRS uppdrag, har vi också utökat kapaciteten i vårt laboratorium i form av fler instrument.

En av våra viktigaste målsättningar för det kommande året är att fortsätta bygga på vårt positiva försäljningsmomentum, bibehålla kvaliteten och leveranssäkerheten i våra kundprojekt samt uppnå ett positivt kassaflöde i slutet på året. Parallellt med detta utvärderar bolagsledningen och styrelsen ytterligare tillväxtmöjligheter.

Vi ser med tillförsikt fram emot 2023 och fortsatta leverera på vår strategi, tillsammans med vår dedikerade personal, ledning och styrelse, och därmed skapa mervärde för våra kunder och aktieägare.

Huddinge den 28 februari 2023

Manoush Masarrat

VD

Utvalda finansiella data i sammandrag

2022okt-dec 2021okt-dec 2022jan-dec 2021jan-dec
Nettoomsättning, tkr 4 110 4 160 12 194 9 422
Rörelseresultat, tkr -1 127 -3 055 -12 026 -16 571
Resultat efter skatt, tkr -1 150 -3 084 -12 125 -16 609
Balansomslutning, tkr 12 985 26 111 12 985 26 111
Periodens kassaflöde, tkr -1 575 -4 074 -12 556 6 348
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,14 0,36 1,10 0,63
Likvida medel, tkr 1 839 14 395 1 839 14 395
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,10 0,27 1,07 1,46
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,10 0,27 1,07 1,46
Eget kapital, tkr 7 553 19 678 7 553 19 678
Eget kapital per aktie (SEK) 0,66 1,73 0,66 1,73
Soliditet, % 58,17% 75,36% 58,17% 75,36%
Forsknings-och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 40,19% 45,45% 40,80% 45,59%
Antal aktier 11 375 734 11 375 734 11 375 734 11 375 734

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet (okt-dec) 2022

 • Den 28 oktober meddelade bolaget om en IRS (Inhalation Research Services) order från ett stort generikabolag med ett värde på 1 017 000 SEK.
 • Den 14 november meddelade bolaget starten av den planerade studien med FDA genom ett gemensamt uppstartsmöte. FDA kommer att medfinansiera projektet under hela projekttiden på två år med totalt 4 272 000 SEK (USD 408 329).
 • Bolaget medverkade i det årliga DDL ( Drug Delivery to the Lugns)mötet i december , där man presenterade positiva resultat från den kliniska fas-I studien samt en poster på ISAB’s upplösningsmodul DissolvIt. Dessutom presenterade AstraZeneca sina studieresultat där PreciseInhale användes med positivt resultat.
 • Den 23 december meddelade bolaget om IRS uppdrag från två olika kunder med totalt värde på 2 157 000 SEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec) 2022

 • Den 18 januari meddelade bolaget att man skickat in en ansökan om en DissolvIt studie till amerikanska FDA med målsättningen att få DissolvIt godkänt som en rekommenderat upplösningsmetod vid inhalationsstudier.
 • Den 14 februari meddelade bolaget att man uppgraderar sitt kvalitetsledningssystem (QMS)
 • Den 24 maj meddelade bolaget att man har erhållit en kreditram från ett konsortium av långivare om upp till 10MSEK vilket skapar utrymme att finansiera bolagets verksamhet och tillväxt under de kommande 12–14 månaderna. Bolaget har inte behövt lyfta den tidigare kommunicerade kreditramen tack vare de nytillkomna uppdragen under det tredje kvartalet. Krediten bedöms inte heller vara aktuell att lyfta under resterande delen av 2022 och i samråd med långivarna, har man förlängt avtalets löptid från juni 2023 till december2023 samt sänkt lånebeloppets max-tak till 4MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 16 januari, lyfte bolaget en del av lånekrediten med en summa på 1800 000 SEK.
 • Den 31 januari meddelade bolaget om en IRS (Inhalation Research Services) order från ett nytt amerikanskt läkemedelsbolag med ett värde på 914 000 SEK.
 • Den 7 februari meddelade bolaget om en förbokningsorder på 50 000 EUR för ett kommande IRS projekt senare under våren.

Bolagshändelser

Den 5 september 2022 hölls en extra bolagsstämma och i enlighet med valberedningens förslag, valdes Jan Hellqvist som ny styrelseledamot i bolaget. Beslutet innebär att Bolagets styrelse kommer att bestå av Daniel Spasic (ordf.), Per Gerde, Sonja Gerde, Mårten Winge och Jan Hellqvist. Som tidigare kommunicerat har Klaus Gottwald på egen begäran valt att avgå från uppdraget som styrelseledamot i Bolaget.

Styrelsen protokollförda möten under verksamhetsåret var totalt 9, varav 3 fysiska möten och 6 möten via video länk.

Flerårsöversikt

tkr 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 12 194 9 422 10 137 8 949 5 441 8 022 7 216
Resultat efter finansnetto -12 125 -16 609 9 875 -4 345 -11 883 -6 358 -5 365
Balansomslutning 12 985 26 111 18 488 23 198 19 653 23 313 10 427
Soliditet, %, 58 75 57 22 55 68 40
Medeltal anställda 9 9 8 7 6 5 5

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.