Inhalation Sciences Sweden AB (publ) Delårsrapport Q2, 1 januari – 30 juni 2020

(Stockholm, Sverige, 26 augusti 2020) Inhalation Sciences har under det andra kvartalet avyttrat samtliga aktier i Ziccum AB till ett totalt värde om cirka 21,2 MSEK efter försäljningsomkostnader, tecknat ett globalt distributionsavtal med TSE Systems GMBH, med avtal om inköp av minst 3 PreciseInhale-instrument med tillhörande moduler och ordervärdet för avtalat minimum uppskattas till 3 MSEK, erhållit ett nytt kontraktforskningsuppdrag (IRS-uppdrag) värt cirka 0,8 MSEK som kommer att utföras med hjälp av ISAB:s ledande in vitro-upplösningsmetod DissolvIt®, och fått ett av sina nyckelpatent godkänt utan begränsningar i Europa. Patentet skyddar metoden att med hög selektivitet kunna styra aerosolexponeringar till en mer begränsad del av lungorna i taget, så kallade ”regional targeting” eller regional dosering, något som har en mycket stor betydelse och relevans för den forskande läkemedelsindustrin inom lungsjukdomar.

ISAB har under perioden också stärkt styrelsen med internationell forsknings- och kommersiell kompetens genom Daniel Spasic och Mårten Winge. På grund av de rådande omständigheterna gällande COVID-19, har ISAB initierat korttidsarbete för anställda och konsulter med 40% minskad arbetstid. Detta ska inte påverka företagets verksamhet och åtaganden och ses som en korttidslösning tills läget stabiliseras.

Apr-jun 2020

Nettoomsättning 2 442 tkr (2 695)

Rörelseresultat -3 823 tkr (-817)

Resultat per aktie före utspädning 1,92 SEK (0,44)

Resultat per aktie efter utspädning 1,90 SEK (0,44)

Jan-jun 2020

Nettoomsättning 8 196 tkr (3 395)

Rörelseresultat -2 608 tkr (-3 159)

Resultat per aktie före utspädning 1,99 SEK (0,15)

Resultat per aktie efter utspädning 1,98 SEK (0,15)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (apr-jun) 2020

 • Den 23 april meddelade bolaget att samtliga aktier i Ziccum AB avyttrats till ett totalt värde om cirka 21,2 MSEK efter försäljningsomkostnader. Försäljningen medför en redovisningsmässig vinst uppgående till cirka 19,5 MSEK. Lånefinansieringen under 2019 uppgående till 12,5 MSEK har i sin helhet amorterats den 28 april 2020 vilket finansierats genom avyttringen av samtliga aktier i intresseföretaget Ziccum AB

 • Den 29 april meddelade bolaget att ett globalt distributionsavtal med TSE Systems GMBH har tecknats. TSE Systems är en ledande tillverkare av forskningsinstrument för laboratorier. TSE Systems kommer omgående att inkludera ISABs PreciseInhale® plattform i sin breda portfölj av högkvalitativ inhalationslaboratorieutrustning och med stöd av TSEs globala försäljnings-, marknadsförings- och distributionskanaler inleda en aktiv marknadsföring- och försäljning av PreciseInhale® med tillhörande moduler Det globala distributionsavtalet löper fram till slutet av 2022, med möjlighet till förlängning. Man har som en del av distributionsavtalet avtalat att TSE Systems ska köpa in minst 3 PreciseInhale-instrument med tillhörande moduler till ett beräknat ordervärde av minimum 3 MSEK. Ett PreciseInhale-system skall levereras under 2020 och två PreciseInhale-system ska levereras under 2021. ISAB kommer att samarbeta nära TSE’s försäljningsorganisation under uppstarten för att säkerställa adekvat utbildning och support av TSE’s säljkår
 • Den 4 maj meddelade bolaget att man tecknat ett kontraktsforskningsuppdrag (IRS) värt cirka 0,3 MSEK med ett globalt farmaceutiskt företag. Uppdraget innefattar testning i ISAB:s in vitro-upplösningsmodell DissolvIt® som är en ledande metod inom inhalationsforskning. Det totala värdet på beställningen är cirka 0,5 MSEK varav cirka 0,3 MSEK är för tjänster som tillhandahålles av ISAB’s forskningsorganisation
 • Den 22 juni, 2020 meddelade bolaget att man tecknat ytterligare ett nytt kontraktforskningsuppdrag (IRS) värderat till cirka 0,8 MSEK. Även detta uppdrag, som beställts av en en återkommande global läkemedelskund, kommer att utföras med hjälp av ISAB:s ledande in vitro-upplösningsmetod DissolvIt®
 • Den 30 juni meddelade bolaget att man har fått ett av sina nyckelpatent godkänt utan begränsningar i Europa. Det handlar om ett patent som framförallt skyddar metoden att med hög selektivitet kunna styra aerosolexponeringar till en mer begränsad del av lungorna, så kallad ”regional targeting” eller regional dosering

Detta ger helt nya möjligheter att kartlägga hur antingen läkemedelssubstanser eller luftföroreningar påverkar specifika delar av lungorna. Detta har en mycket hög relevans för alla forskande läkemedelsbolag och akademiska institutioner som bedriver lungforskning, och beräknas ökat intresset för ISAB’s produkter och tjänster. Patentet med referensnummer 59751 EP, har tidigare varit godkänt i USA och Kina, men gäller nu också för den viktiga Europamarknaden

 • Bolaget meddelade den 12 maj, att man stärkt styrelsen med invalet av Daniel Spasic och Mårten Winge. Båda tillför för bolaget en viktig kompetens inom läkemedelsforskning, marknad-och försäljning, strategisk produktpositionering och transaktionserfarenhet

 • På grund av de rådande omständigheterna gällande COVID-19 har ISAB initierat korttidsarbete för anställda och konsulter med 40% minskad arbetstid. Detta ska inte påverka företagets verksamhet och kundleveranser utan ses som en korttidslösning tills läget stabiliseras

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-jun) 2020

 • Den 24 januari 2020 meddelande bolaget att en återkommande global läkemedelskund som tidigare anlitat ISAB för avancerade forskningstjänster även valt att köpa ISABs labinstrument PreciseInhale® och dessutom tecknat ett kontraktsforskningsuppdrag (IRS) värt 750 KSEK

 • Den 12 mars 2020 meddelade bolaget att man erhållit en ny PreciseInhale-beställning från Institutet för Miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet, en av världens ledande innovativa lungforskningsorganisationer, och nu en återkommande ISAB-kund. IMM har tecknat en beställning på cirka 0,5 MSEK för ett åtta månaders hyresavtal av ett PreciseInhale-system, med en köpoption i slutet av perioden. Leverans är planerad under våren 2020
 • Den 16 mars 2020 levererade ISAB sin första fullt kommersialiserade DissolvIt in vitromodul med ett värde av cirka 0,7 MSEK
 • Under mars månad 2020 levererades ett PreciseInhale-system till ett ordervärde av 3 MSEK

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Bolagshändelser

Vid årsstämman den 12 maj 2020 omvaldes styrelseledamöterna Per Gerde, Sonja Gerde och Klaus Gottwald, samt nyvaldes Mårten Winge och Daniel Spasic. Till ny styrelseordförande valdes Daniel Spasic. Ledamöterna Fredrik Sjövall och Tom Sundelin avböjde omval.

Utvalda finansiella data I sammandrag

2020
Apr-jun

2019
Apr-jun
2020
Jan-jun
2019
Jan-jun
2019
Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 2 442 2 695 8 196 3 395 8 949
Rörelseresultat, tkr -3 823 -817 -2 608 -3 159 -7 896
Resultat efter skatt, tkr 16 541 3 756 17 196 1 258 -4 345
Balansomslutning, tkr 24 371 24 856 24 371 24 856 23 198
Periodens kassaflöde, tkr 7 688 5 443 6 528 5 582 2 517
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 0,89 0,63 0,76 0,65 0,29
Likvida medel, tkr 11 326 7 863 11 326 7 863 4 798
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,92 0,44 1,99 0,15 -0,50
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)  1,90     0,44     1,98     0,15    -0,50
Eget kapital, tkr 17 797 10 843 17 797 10 843 5 240
Eget kapital per aktie (SEK) 2,06 1,26 2,06 1,26 0,61
Soliditet, % 73,03% 43,62% 73,03% 43,62% 22,59%
Forsknings-och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 36,41% 34,63% 39,01% 37,06% 34,00%
Antal aktier 8 635 180 8 618 930 8 635 180 8 618 930 8 618 930

 

Flerårsöversikt

tkr

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 8 949 5 441 8 022 7 216 8 086 10 358 2 380
Resultat efter finansnetto -4 345 -11 883 -6 358 -5 365 -2 854 64 -5 521
Balansomslutning 23 198 19 653 23 313 10 427 9 191 7 451 2 750
Soliditet, %, 23 55 68 40 26 18 10
Soliditet, %, inkl övervärde
i Ziccum-aktier 56 63 68 40 26 18 10
Medeltal anställda 7 6 5 5 5 4 3

 

Styrelsens ordförande kommenterar

Efter en kort tid i bolaget som ordförande är min initiala reaktion mycket positiv. ISAB har lyckats med att avancera och visa framgång på en rad olika områden. Bolaget har förmånen att lyckats rekrytera och utveckla medarbetare som har en hög kompetens inom både teknologiutveckling, vetenskap och fokus på leverans till kund. Vi har nu även en aktiv plan på att bygga ut våra resurser inom marknad och försäljning. PreciseInhale® och dess moduler är helt unika inom lungforskning och det finns egentligen inga andra alternativ som kan mäta sig med våra system och tjänster. Det kommer att vara av stor vikt att vi nu ännu tydligare kan förmedla dessa fördelar till våra kunder inom läkemedelssektorn, akademiska partners och vår distributör.

Bolaget har även under 2020 visat att man relativt snabbt kan öka försäljningen och att brytpunkten till stabil lönsamhet ligger nära. Detta är positivt och visar att teknologin är mycket konkurrenskraftig. Fokus samt prioritet blir nu att accelerera denna trend samt att hela tiden arbeta med förbättringar och optimeringar för att säkerställa långsiktig tillväxt och lönsamhet. Bolagets två affärsområden, produktförsäljning och forskningstjänster, kan båda på egen hand driva både tillväxt och lönsamhet, varför kombinationen av dessa två blir kraftfull.

Dessutom kompletterar affärsområdena varandra bra utifrån försäljning- och omsättning i det fall ett av affärsområdena inte utvecklas enligt plan, samt att det finns goda möjligheter att sälja produkter och tjänster mellan affärsområdena.

Slutligen vill jag tacka bolagets VD, Manoush Masarrat för en bra introduktion till bolaget, och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med honom och styrelsen med att bygga ett specialiserat och högkvalitativt bolag inom lungforskning.

Daniel Spasic

VD kommenterar

Under andra kvartalet 2020 och trots de rådande omständigheterna på grund av COVID-19 har vi bibehållit en fortsatt stark organisation. I mitten av april införde vi korttidsarbete både för ordinarie personal och konsulter. Trots detta har vi kunnat bedriva verksamheten enligt plan, till stor del tack vare ett starkt engagemang hos all personal. Nu står vi redo att växla upp igen och räknar med återgång till fulltidsarbete, så fort marknadssituationen normaliseras något. Vi planerar även för nyrekryteringar under året med utökade resurser i vår marknads- och försäljningsorganisation.

Försäljningen på strax över 8 MSEK innebar de bästa första 6 månaderna i ISAB’s historia. Detta trots att vi inte haft möjligheten att resa och träffa kunder. I första hand är framgången under perioden ett resultat av att vi har jobbat väldigt intensivt med kontraktforskningsuppdrag (IRS) för både nya och återkommande kunder.

Medan nästan all klinisk validering (inklusive vår planerade studie för PreciseInhale®) har stannat av på grund av COVID-19, har vi passat på att uppdatera vår dokumentation för att harmoniera med de senaste myndighetskrav när det gäller kliniska studier. Det arbetet kommer att fortgå under resten av året.

Vi ser också att vår nuvarande marknad inom pre-klinik har en betydande underutnyttjad försäljningspotential som kan adresseras i form av nya kunder avseende introduceringen av våra nya moduler och global expansion genom partnerskap. Dessutom har vi intressanta diskussioner med potentiella samarbetspartners gällande COVID-19.

Med det sagt, ser vi väldigt mycket fram emot fortsättningen på 2020 och även om vi inte kan påverka omständigheterna i vår omvärld, fortsätta bygga värde kring vår unika PreciseInhale® plattform.

Huddinge den 26 augusti 2020

Manoush Masarrat

VD

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 26 augusti 2020.