Kallelse till årsstämma i Esen eSports AB (Publ)

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2018, dels senast den 11 maj 2018 kl. 16.00 till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan via e-mail skall bekräftas av Esen eSports AB. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Esen eSport AB, att: Joakim Stenberg, Hangövägen 18, 115 41 Stockholm eller per e-post till joakim@esenstudio.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 3.179.234 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande & sekreterare vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
  8. Beslut om:

a.       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

14. Beslut om ändring av bolagsordning

15. Stämmans avslutande

 
Beslutsförslag i korthet

Punkt 8 b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 14 – Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst fyra ledamöter eller högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut av punkterna 9 – 13 samt årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullmaktsformulär kommer att publiceras samt finnas tillgängliga på bolagets kontor, Hangövägen 18 i Stockholm samt på bolagets webbplats (www.esenesports.com) senast två respektive tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen Esen eSports AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

Joakim Stenberg, vd ESEN eSports

Telefon +46 70 772 87 72

joakim@esenstudio.com

Simon Wallin, PR kontakt Geelmuyden Kiese

+46 70 314 73 71

simon.wallin@gknordic.com

Om ESEN eSports

ESEN eSports AB är Sveriges första renodlade publika esportbolag där alla kan vara delägare. ESEN är ett av Sveriges största sändningsbolag för esport och gaming. ESEN producerar stora esportturneringar som till exempel King of Nordic samt gör och sänder turneringar på evenemang som Copenhagen Games, datorfestivalen Birdie, Digitality X och DreamHack. ESEN eSports har en produktionsstudio i Stockholm med 7 anställda. För mer information, vänligen besök www.esenesports.com.