Kallelse till extra bolagsstämma i Comintelli AB

Aktieägarna i Comintelli AB, org. nr 556593-4907, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 december 2019, kl.10.00, i Comintellis lokaler, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Deltagande vid extra bolagsstämman m.m.

Rätt att delta i extra bolagsstämman tillkommer aktieägare som:

  •  är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 november 2019, och
  •  anmäler sig till bolaget senast tisdagen den 26 november 2019 under adress: Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, eller via e-post till ir@comintelli.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid och antalet eventuella ombud.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd tisdagen den 26 november 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Anmälan om deltagande i bolagsstämman måste ske på det sätt som framgår av kallelsen, även om aktieägaren önskar närvara genom ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.comintelli.com/extrabolagsstamma2019.

Förslag till dagordning

  1. Bolagsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två protokolljusterare.
  6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Val av ny styrelseledamot.
  8. Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut punkt 7. 

Roine Gabrielsson föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, väljas in som styrelseledamot vid sidan av befintliga tre styrelseledamöter.

Roine Gabrielsson, 49 år, har en MBA från Henley Business School, U.K. Roine är idag globalt partneransvarig på StrongPoint. Han har över 20 års erfarenhet av IT branschen och har djup kunskap inom lösningsförsäljning i flera internationella uppdrag. Vidare har Roine tidigare erfarenhet av att bygga säljorganisationer kring SaaS lösningar. Några av hans tidigare roller är Managing Director för StrongPoint APAC, CEO för CashGuard och VP Global Sales för Projectplace. 

Stockholm 14 november 2019

Styrelsen

Comintelli AB

OM COMINTELLI
Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson.

Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com). Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Martell
VD, Comintelli AB
E-post: jesper.martell@comintelli.com
Telefon: 070 622 98 31

Peter Mörsell
CFO, Comintelli AB
E-post: peter.morsell@comintelli.com
Telefon: 070 543 73 95