Kallelse till extra bolagsstämma i Oden Control AB

Information om läget i bolaget efter avnotering av aktien

Aktieägarna i Oden Control AB kallas härmed till extra bolagsstämma i Oden Control AB (publ) 556529-7057, fredagen den 25 januari 2019, klockan 16.00 på bolagets kontor Norra Bruksgatan 2, 15533 Nykvarn.

Aktieägare som önskar delta vid stämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast kl.12.00 den 18 januari 2019 och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman

Anmälan görs till oden@odencontrol.com eller per post till Oden Control AB,

Norra Bruksgatan 2, 15533 Nykvarn.

Dagordning

1.   Val av ordförande för stämman

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd

3.   Godkännande av dagordning

4.   Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

5.   Prövning av om stämman har blivit behörigt sammankallad

6.   Information om läget i bolaget efter avnoteringen av aktien.

7.   Framtida lösning på fortsatt aktiehandel.

8.   Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

9.   Extra bolagstämman avslutas

Nykvarn december 2018

STYRELSEN

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se