Kallelse till extra bolagsstämma i Toadman Interactive AB (publ)

Aktieägarna i Toadman Interactive AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 27 augusti 2018 kl. 16.00 på Sveavägen 20, 111 57. Registrering av deltagande vid extra bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Dörren öppnas kl. 15.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 21 augusti 2018, samt dels anmält sin avsikt att deltaga i stämman senast tisdag den 21 augusti 2018 per brev till Toadman Interactive AB (publ), Att: Ola Nilsson, Sveavägen 20, 111 57 Stockholm eller per e-post till ir@thetoadman.com. För anmälan av antal biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdag den 21 augusti 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget. 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen
  8. Beslut om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning av det förlängda räkenskapsåret
  9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut  

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Alexander Albedj väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga Bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 september – 31 augusti, till kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret 2017/18 förlängs till att omfatta en period om 16 månader, det vill säga fram till och med den 31 december 2018. Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen även att stämman beslutar att ändra punkt 12 i bolagsordningen till följande lydelse: ”Bolagets räkenskapsår är kalenderår.”

Beslut om justering av arvode till styrelseledamöterna med anledning av det förlängda räkenskapsåret (punkt 8)

Under förutsättning av att stämman beslutar om omläggning av Bolagets räkenskapsår till kalenderår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan, föreslår styrelsen att stämman även beslutar om justering av arvodet för styrelsens ledamot Marie-Louise Gefwert med 30 000 kr från 100 000 kronor till 130 000 kronor för styrelsens ledamot Sven Folkesson 30 000 kronor från 50 000 kronor till 80 000 kronor.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 7 och 8 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Sveavägen 20, 111 57, Stockholm i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation.

Övrig information

Bolaget har för närvarande 15 045 427 utestående aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

***

Stockholm i juli 2018

Toadman Interactive AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:  Robin Flodin, VD, ir@thetoadman.com

Toadman Interactive AB (publ)  www.toadmaninteractive.com

Om Toadman Interactive AB (publ)

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Viktig information

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018 kl. 17:35 CEST.