Katalysen Ventures AB (publ) offentliggör tilläggsmemorandum med anledning av avtalade teckningsåtaganden i pågående noteringsemission

Katalysen Ventures AB (publ) (”Katalysen” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed tilläggsmemorandum med anledning av att Bolaget den 5 april 2022 offentliggjorde att Katalysen avtalat om teckningsåtagande under den pågående anmälningsperioden i Bolagets noteringsemission (”Tilläggsmemorandumet”). Tilläggsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.katalysen.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Tilläggsmemorandumet har upprättats med anledning av att Katalysen den 5 april 2022, genom pressmeddelande, offentliggjorde att Bolaget avtalat om teckningsåtagande med tre stycken för Bolaget strategiska investerare om totalt cirka 8,2 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen. Pressmeddelandet finns tillgängligt under ”Investor Relations” på Bolagets webbplats, www.katalysen.com.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av aktier i Katalysen har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet, det vill säga senast den 8 april 2022. Återkallelse ska ske skriftligen till Nordic Issuing AB, Stortorget 3, 211 22 Malmö eller via e-post info@nordic-issuing.se. Investerare som anmält sig för förvärv av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin anmälan om förvärv av aktier i Katalysen behöver inte vidta några åtgärder. Memorandumet och Tilläggsmemorandumet finns tillgängliga på Bolagets (www.katalysen.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. För fullständiga villkor och övrig information hänvisas till Memorandumet.

För mer information om Katalysen, vänliga kontakta:
Peter Almberg, VD
Telefon: +46 76 860 37 00
E-post: contact@katalysen.com
Hemsida: 
www.katalysen.com

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta: 
Nordic Issuing AB
Telefon: +46 40-632 00 20
E-post:  info@nordic-issuing.se

Hemsida: www.nordic-issuing.se

Katalysen Ventures AB (publ)
Katalysen Ventures är ett svenskt venture capital-bolag, grundat av entreprenören och företagsbyggaren Peter Almberg, och är verksamt som en så kallad ”venture developer”. Detta innebär att Katalysen investerar sin expertis för att sänka kundbolags risknivå i utbyte mot aktieoptioner i kundbolagen. Katalysen har elva företagsbyggare verksamma på kontor i Stockholm, Sverige och Geneve, Schweiz. Katalysen har hittills investerat sin expertis och sitt kapital i 25 verksamheter.