Kommuniké från årsstämma 2020 i 24SevenOffice Scandinavia AB

Årsstämman i 24SevenOffice Scandinavia AB (“24SevenOffice” eller “Bolaget“) hölls idag den 29 juni 2020 varvid aktieägarna fattande följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i 24SevenOffice samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå tillaktieägarna samt att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 295 000 kronor och utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 65 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Tillstyrelseledamöter omvaldes Karl-Anders Grønland, Ståle Risa, Madeleine Lindblom och Henrik Vilselius. Karl-Anders Grønland omvaldes som styrelseordförande.

RSM Stockholm AB valdes till revisor för 24SevenOffice. RSM Stockholm AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anneli Richardsson kommer vara fortsatt huvudansvarig.

Godkännande av nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 27 maj 2020 om nyemission av 5 000 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Den totala ökningen av 24SevenOffice aktiekapital uppgår till 500 000 kronor.

Teckningskursen för aktierna är 22 kronor per aktie, vilket baseras på priset som fastställts vid ett accelererat bookbuilding-förfarande genomfört av Pareto Securities AB den 27 maj 2020, varigenom Bolaget erhåller totalt 110 000 000 kronor före transaktionskostnader.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de investerare som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomförts av Pareto Securities AB den 27 maj 2020.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, var att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare avses likviden från nyemissionen användas för att bland annat accelerera tillväxtinitiativ, inklusive förvärv, samt allmänna företagsändamål. Genom att teckningskursen i nyemissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 5 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv samt för att diversifiera aktieägarkretsen.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.24sevenoffice.com/se/investor-relations.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +46 70-023 63 03

Email: str@24sevenoffice.com

24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag av 53 000 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. 24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden. För mer information se www.24sevenoffice.com.