Kommuniké från årsstämma i Comintelli (publ) den 3 maj 2019, 2019-05-03

Kista 2019-05-03

Comintelli (publ) höll årsstämma den 3 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras till nästa års räkenskaper. Årsstämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget avseende räkenskapsåret 2018.

Det beslutades att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter och en (1) suppleant samt att bolaget skall ha en (1) revisor utan revisorssuppleant. Beslöts att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med SEK 120 000 kr, till icke anställda styrelseledamöter med SEK 90 000 samt till revisorn med fast ersättning enligt offert. Till styrelsens ordförande omvaldes Per Hjortblad, till styrelseledamöter omvaldes Lennart Grabe, Mats Almgren och Tomas Huuva, till styrelsesuppleant omvaldes Jesper Ejdling Martell och till revisor omvaldes Ulf Sundborg.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade vidare om att anta en valberedningsinstruktion bl. a att valberedningen

skall bestå av fyra (4) ledamöter där en (1) skall vara styrelsens ordförande och tre (3) skall vara ledamöter som utses av de största aktieägarna.

Om Comintelli AB

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/ sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity, Telia och Tetra Pak.