Kommuniké från årsstämma i Odinwell AB (publ) den 4 maj 2022

Odinwell AB (publ) höll under onsdagen den 4 maj 2022 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.odinwell.com

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

  • Balanserad vinst                          22 071 036
  • överkursfond                              25 959 462
  • årets förlust                                -3 361 382

disponeras så att 44 669 116 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma beslutade stämman att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, som inte är heltidsanställda i bolaget. 

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Till styrelseledamöter beslutade stämman om omval av Cecilia Jinert Johansson, Per Nellgård, Susanne Olauson och Patrik Byhmer som styrelseledamöter. Cecilia Jinert Johansson, valdes av stämman till styrelseordförande. Vidare beslutade stämman om nyval av Tomas Fabo.

Tomas Fabo är civilingenjör i kemi. Han har i över 30 års erfarenhet av FoU inom medicinteknik med fokus på sårförband. Under sin tid på Mölnlycke Health Care AB har Fabo varit tekniskt ansvarig för utveckling av nya produktplattformar inom sårvård och angränsande områden. Fabo har inga övriga styrelseuppdrag.

Mer information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.odinwell.com

Till revisor beslutades om omval av Andreas Johansson, KPMG.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.