Kommuniké från årsstämma i TH1NG AB

Idag, den 12 maj 2022, hölls årsstämma i TH1NG AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Årsstämman leddes av styrelsens ordförande Daniel Källenfors.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

Vidare fattades beslut om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021.

Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutande enligt valberedningens förslag om ett årsarvode om 10.000 kr till ordinarie ledamöter och 50.000 kr till ordförande samt om arvode till revisor enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade enligt det av valberedningen justerade förslaget om att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter med en suppleant samt att antalet revisorer ska vara en. Vidare beslutade stämman om omval av Daniel Källenfors, David Tombs och Lars Österberg som styrelseledamöter samt val av Fredrik Albertsson som ny styrelseledamot och Erik Hallberg som styrelsesuppleant. Daniel Källenfors kvarstår som styrelsens ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen återkallade förslaget till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner.

För ytterligare information:

Daniel Källenfors
Styrelseordförande, TH1NG AB

E-post: daniel.källenfors@th1ng.se
Mobil: +46 (0)722 16 78 92

TH1NG är en nyskapande IoT- och internetleverantör som erbjuder och utvecklar smarta uppkopplade tjänster och internetanslutning till bland annat företag, industrier, kommuner och fastighetsägare. Genom att kombinera våra två verksamhetsområden möjliggör vi förutsättningar för innovativa lösningar och erbjudanden. TH1NG bildades 2018 och har ca 25 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission (e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50).