TH1NG AB (publ) kompletterar information kring genomförda kapitalanskaffningar om totalt cirka 26 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

TH1NG AB (publ) (”TH1NG” eller ”Bolaget”) meddelande igår utfallet i den företrädesemission som avslutades den 30 januari 2023 (Företrädesemissionen”) och som tecknades till totalt 82%, motsvarande cirka 16 MSEK. I samband med Företrädesemissionen genomfördes även en riktad emission om 10 MSEK till en strategisk investerare Skellefteå Kraft (”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen registrerades hos Bolagsverket under januari månad. Totalt tillförs således Bolaget cirka 26 MSEK.

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen omfattade 5 000 000 aktier och tecknades av Skellefteå Kraft, en av Bolagets viktigaste kunder och samarbetsparter. Bolaget har, i nära samarbete med Skellefteå Kraft, de senaste åren utvecklat ett av Sveriges mest omfattade referensprojekt inom IoT och organisationerna har för avsikt att stärka och utveckla samarbetet de kommande åren. Den Riktade Emissionen genomfördes till samma villkor som Företrädesemissionen med en teckningskurs om 2 SEK/aktie. Den Riktade Emissionen berättigade inte till deltagande i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade högst 9 756 825 aktier. Totalt har tecknats 8 000 596 aktier, motsvarande 82% av Företrädesemissionen. 5 437 143 aktier, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden) varav 1 723 077 aktier, motsvarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen, har tecknats genom kvittning av brygglån. Totalt 629 512 aktier har anmälts för teckning utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Således har totalt 6 066 655 aktier, motsvarande cirka 62 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av företrädesrätt. Resterande 1 933 942 aktier, motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen, har tecknats av de parter som ställt emissionsgarantier. Genom Företrädesemissionen tillförs TH1NG cirka 16 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Aktier och aktiekapital

Den Riktade Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktiekapitalet uppgår därmed till 694 685,94 SEK fördelat på 18 009 100 aktier. När Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i TH1NG att uppgå till 26 009 696 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 388 917,7664 SEK.

Rådgivare

Redeye Aktiebolag var finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt var legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i TH1NG i någon jurisdiktion, varken från TH1NG eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG utvecklar och levererar samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 22 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.