Kommuniké från årsstämman i TH1NG AB (publ)

TH1NG AB (publ), org.nr 556964-8156 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 16 maj 2023 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Drottninggatan 67 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman att omvälja Daniel Källenfors och Erik Hallberg samt nyvälja Johan Ekberg och Erik Jonsson till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Daniel Källenfors som styrelseordförande.

Det beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024, för närvarande med Ronny Joakim Karlsson som huvudansvarig revisor.

Information om nyvalda styrelseledamöter

Johan Ekberg, född 1976
Utbildning/ erfarenhet: Johan har en masterexamen i företagsekonomi från Linköpings Universitet.
Han är tidigare grundare och VD för bredbandsoperatören Ownit. Tidigare försäljningschef för Telias konsumentaffär i Sverige. Tidigare styrelseuppdrag i bland annat Cell Rebel AB och Reachtail AB mfl. Styrelseordförande i Twin Mountain Group AB, investment bolag samt styrelseordförande i bland annat Cloudreel AB och Murphy Solution AB mfl.

Johan innehar inga aktier i TH1NG AB (publ).
Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja.
Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Ja.

Erik Jonsson, född 1982
Utbildning/ erfarenhet: Erik har en magisterexamen från Handelshögskolan i Umeå, Umeå universitet. Erik är idag Head of M&A Skellefteå Kraft AB, styrelseordförande i Skellefteå Kraft Denmark A/S, ledamot i Emulate Energy AB samt styrelsesuppleant i Exeri AB. Tidigare erfarenheter, Nordic sales manager i Texsun AB. Konsult Deloitte AB.

Erik innehar inga aktier i TH1NG AB (publ).
Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja.
Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 250 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 100 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 50 000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram för styrelsen
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att införa ett incitamentsprogram för styrelsen bestående av teckningsoptioner. Syftet med incitamentsprogrammet är att Bolaget ska kunna behålla en kompetent och engagerad styrelse. Mer information om incitamentsprogrammet återfinns i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom pressmeddelande den 14 april 2023.

Valberedningsinstruktion
Årsstämman beslutade att anta valberedningsinstruktion. Mer information om valberedningsinstruktionen återfinns i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom pressmeddelande den 14 april 2023.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För ytterligare information:
Daniel Källenfors
Styrelseordförande, TH1NG AB

E-post: daniel.kallenfors@th1ng.se

 

TH1NG utvecklar och levererar samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 20 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.