Kommuniké från extra bolagsstämma i TH1NG AB (publ)

TH1NG AB (publ), org.nr 556964-8156 (”Bolaget”), höll extra bolagsstämma den 22 december 2022 varvid nedanstående beslut fattades. Stämman hölls enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Styrelse

Extra bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade extra bolagsstämman att omvälja Daniel Källenfors och David Tombs och nyvälja Anders Pettersson samt Erik Hallberg till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Daniel Källenfors omvaldes som styrelsens ordförande.

Arvoden

Beslutades att styrelseledamöterna ska erhålla arvode för sitt styrelsearbete i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2022 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 521 014,455 kronor genom emission av högst 9 756 825 nya aktier. Teckningskursen ska vara 2 kronor per aktie. Innehavare av aktier erhåller tre (3) teckningsrätter för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 11 januari 2023. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 16 januari 2023 till och med den 30 januari 2023.

Beslut om riktad nyemission av aktier

Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Skellefteå Kraftaktiebolag, org.nr. 556016-2561. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 267 000 kronor genom emission av högst 5 000 000 nya aktier. Teckningskursen ska vara 2 kronor per aktie och har fastställts genom förhandling mellan Skellefteå Kraftaktiebolag och Bolaget, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge möjlighet till Skellefteå Kraftaktiebolag att komma in som aktiv minoritetsägare i Bolaget, vilket bedöms ha signifikant kommersiell såväl som strategisk påverkan för Bolaget, samtidigt som Bolaget tillförs kapital för att finansiera ytterligare tillväxt.

Beslut om incitamentsprogram 2022/2026

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026 och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner. Högst 400 000 teckningsoptioner kan emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 21 360 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget, med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare i Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma verkställande direktör, nyckelmedarbetare i ledande positioner och övriga anställda. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieägande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet avser, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med 2 januari 2023 till och med den 15 januari 2023. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 januari 2026 till och med den 15 januari 2026.

TH1NG AB (publ)

För ytterligare information:
Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG utvecklar och levererar samhällskritisk digital infrastruktur som möjliggör smarta och hållbara samhällen. Med vår IoT-plattform IoT Open och våra samarbetspartners, kopplar vi ihop alla saker som kommunicerar och skapar framtidens tjänster. TH1NG bildades 2018 och har 22 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission.