Kommuniké från årsstämma i Veg of Lund AB (publ)

Veg of Lund AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 12 maj 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med vissa aktieägares förslag, om omval av Torbjörn Clementz, Thomas Olander, Anders Hättmark, Eva Tornberg, Linda Neckmar och Roger Johansson till styrelseledamöter. Torbjörn Clementz omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Deloitte AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget. Stämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet vissa aktieägares förslag, att inrätta en valberedning inför årsstämman 2022 och anta principer för utseende av valberedning.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till anställda och konsulter i bolaget i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 325 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med vissa aktieägares förslag, att anta ett incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Incitaments­programmet innebär i korthet en emission av högst 75 000 teckningsoptioner. Varje tecknings­option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)

Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

 

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.