Kommuniké från extra bolagsstämma i OssDsign AB (publ)

Idag har extra bolagsstämma hållits i OssDsign AB (publ) (”Bolaget”). Närvaro på stämman skedde uteslutande genom poströstning. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av bolagsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämma som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.ossdsign.com).

Extra bolagsstämman beslutade:

  • om ändringar av Bolagets bolagsordning (i) såvitt avser gränserna för aktiekapitalet samt (ii) såvitt avser gränserna för antal aktier;
  • att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 31 033 044 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare; och
  • om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 3 875 000 aktier till en teckningskurs om 7,75 kronor per aktie.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.