Kommuniké från extra bolagsstämma i Veg of Lund AB (publ)

Veg of Lund AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 31 januari 2022 extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Styrelseförändringar
Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget från valberedningen, om nyval av Magnus Nordin och Håkan K Pålsson till styrelseledamöter att tillsammans med Anders Hättmark, Roger Johansson, Linda Neckmar och Eva Tornberg utgöra Bolagets nya styrelse. Stämman beslutade även att välja Håkan K Pålsson till ny styrelseordförande. Som tidigare kommunicerat har Torbjörn Clementz på egen begäran valt att avgå från uppdraget som styrelseordförande och styrelseledamot i Bolaget.

Stämman beslutade att nyvalda styrelseledamöter och avgående styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf CEO och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Om Veg of Lund AB (publ)
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.