Kommuniké från Inhalation Sciences Sweden AB (publ) årsstämma den 12 maj 2020

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) höll idag, den 12 maj 2020, årsstämma i Flemingsberg. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Per Gerde, Sonja Gerde och Klaus Gottwald samt nyvaldes Mårten Winge och Daniel Spasic. Fredrik Sjövall och Tom Sundelin hade avböjt omval. Till styrelseordförande nyvaldes Daniel Spasic.

Råsunda förvaltning aktiebolag lade fram förslag om att arvode till styrelseordförande ska utgå med 125 000 kronor. Det beslöts att arvode skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordförande och med 62 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Till revisionsbolag omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Magnus Lagerberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier.

Övriga beslut

Beslut tog om riktlinjer för tillsättande och instruktion för valberedning.

Flemingsberg den 12 maj 2020

Inhalation Sciences Sweden  AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.