Kommuniké från Veg of Lund AB (publ) årsstämma den 16 juni 2020

Veg of Lund AB (publ) höll idag, den 16 juni 2020, årsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Torbjörn Clementz till ordförande och advokat Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå var protokollförare. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och aktieägares tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning 
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning enligt den framlagda årsredovisningen. 

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Styrelse, revisor och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Torbjörn Clementz, Thomas Olander, Anders Hättmark, Eva Tornberg, Linda Neckmar samt nyvaldes Roger Johansson. Till styrelseordförande omvaldes Torbjörn Clementz. 

Det beslöts att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå ett belopp motsvarande två prisbasbelopp till ordförande och med ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp till övriga ledamöter, att fördelas dem emellan enligt styrelsens beslut.

Till revisionsbolag omvaldes Deloitte AB och Maria Ekelund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport, kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 15 procent av vid tidpunkten för årsstämman utestående antal aktier.

Malmö den 16 juni 2020
Veg of Lund AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se
 

 

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.