Komplettering: FlexQubes Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2020

Kompletteringen avser bifogad rapport

FJÄRDE KVARTALET 2020

 • Orderingången minskade med 26 procent till 20,2 MSEK (27,1). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingången minskat med 19 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 23,9 MSEK (22,6). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen ökat med 10 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) upp¬gick till -3,1 MSEK (-7,7) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -4,3 MSEK (-8,1).
 • Resultat före skatt uppgick till -4,4 MSEK (-8,1).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,6 SEK (-1,1).
 • Kassaflödet uppgick till 2,6 MSEK (-17,7), varav -5,0 MSEK (-11,1) från den löpande verksamheten, 0,1 MSEK (-5,4) från investeringsverksamheten och 7,4 MSEK (-1,2) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 13,4 MSEK (18,1) vid periodens utgång. Utöver likvida medel så har koncernen tillgång till   kreditfacilitet om 2,3 MSEK.
 • RoosGruppen har ökat sitt ägande i FlexQube från ca 5% till ca 15% av aktierna i bolaget.
 • Bolaget erhåller order om ca 2,3 MSEK från norska Kolonial.
 • Bolaget erhåller orders för eQart om totalt ca 2,5 MSEK vilket är 300% tillväxt jämfört med föregående år.
 • Bolaget har påbörjat arbetet med att strategiskt bygga upp ett globalt återförsäljarnät för att komma närmare kunderna som en följd av eQart-expansionen och Coronaepidemin. Under innevarande kvartal slöts avtal med sju nya återförsäljare, vilket ger totalt tio nya återförsäljare under året. 

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

 • Orderingången minskade med 4 procent till 78,4 MSEK (81,2). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna så är orderingången oförändrad.
 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 82,2 MSEK (72,6). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen ökat med 17 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) upp­gick till -15,3 MSEK (-20,5) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT) uppgick till -20,0 MSEK (-21,7).
 • Resultat före skatt uppgick till -20,1 MSEK (-21,8).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,7 SEK (-2,9).
 • Kassaflödet uppgick till -4,6 MSEK (-42,3), varav -11,4 MSEK (-28,5) från den löpande verksamheten, -3,0 MSEK (-13,5) från investeringsverksamheten och 9,8 MSEK (-0,3) från finansieringsverksamheten.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå avseende räkenskapsåret 2020.
  Utdelningsförslaget baseras på att bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas.

Länk till delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020: https://www.flexqube.com/secure-file.php?file=4e13c22ed9ca4d08835ad05079881970.pdf

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

DUBBLAD FÖRSÄLJNING JÄMFÖRT MED DET TREDJE KVARTALET, TILLVÄXT PÅ HELÅRET OCH EQART ORDERS LYFTER

Försäljningen under det fjärde kvartalet landade på 23,9 MSEK vilket innebär vårt näst starkaste försäljningskvartal någonsin och 6% bättre än det fjärde kvartalet 2019, vårt dittills starkaste kvartal. Orderingången når 20,2 MSEK vilket är 75% högre än i det tredje kvartalet men lägre än det fjärde kvartalet 2019. Vi når också vår bästa marginal efter montering hittills och vår EBITDA förbättras med 6 MSEK jämfört med det tredje kvartalet och 5 MSEK jämfört med det fjärde kvartalet 2019. På helåret 2020 förbättras vårt operativa kassaflöde med ca 17,1 MSEK jämfört med 2019. 

Vår orderingång på eQarts under det fjärde kvartalet uppgår till 2,5 MSEK vilket är lika med den totala försäljningen fram till utgången av det tredje kvartalet sedan lanseringen i slutet av 2019!

Efter ett minst sagt turbulent och utmanande år växer vi totalt med 13% (17% justerat för valuta) jämfört med 2019 och vår försäljning landar på 82,2 MSEK mot 72,6 MSEK under 2019. Även om vår ambition och plan var betydligt högre när vi gick in i 2020 så får det summeras som ett bra år ur tillväxtsynpunkt, mot bakgrund av vad Covid-19 inneburit. Resultatet för året följde försäljningsutvecklingen och trots att kostnadskostymen var anpassad efter en större försäljningsvolym lyckades vi löpande under året hålla nere kostnaderna på en godtagbar nivå sett till bolagets fas.

FÖRSÄLJNING & RESULTAT

Orderingången för Europa ökar med 42% under 2020, en positiv trend vi avser att fortsätta med under 2021. Vi har också under 2021 en annan marknadsnärvaro genom en dedikerad säljare för Norden samt återförsäljare i bland annat Spanien, Italien, Rumänien och Polen.

Norges största leverantör av mat via nätet har fortsatt med sina beställningar på vagnar från FlexQube och har under det fjärde kvartalet 2020 beställt vagnar till ett värde av 2,3 miljoner kronor. Vi förväntar oss fler ordrar från Kolonial under 2021. För oss på FlexQube är detta en spännande bransch i kraftig tillväxt och vi fortsätter att vara involverad i projekt i denna bransch som förväntas gå till avslut under 2021.

Under 2019 hade vi ett negativt kassaflöde på ca 3,5 MSEK per månad. Detta förbättrades under 2020 till ca -1,2 MSEK per månad, trots motvind från pandemin. När vi nu blickar framåt och ser att aktiviteten ökar bland kunderna är det viktigt att vi känner oss trygga med vår finansiella ställning och vi har under början av 2021 aktiverat flera åtgärder för att frigöra mer kapital, balansera kostnaderna ytterligare, samt ta del av fler subventioner och finansieringslösningar i Europa och USA.

Under det fjärde kvartalet såg vi en gradvis förbättring av kostnadsnivån i vår amerikanska montering- och distributionsverksamhet även om det fortfarande finns jobb att göra för att höja vår effektivitet ytterligare. 

eQart®

När vi gick in i 2020 hade vi en tydlig plan för att ordentligt nå ut med vårt nya motoriserade och självkörande vagnsrobotkoncept; eQart. Aktiviteterna var i full gång när pandemin slog till och merparten av alla produktionsutvecklings- och logistikprojekt blev lagda på is ute hos företagen, vilket försenade projektstarterna för oss.

Av den anledningen är det väldigt glädjande att vi under det fjärde kvartalet fick se en ökad orderingång på eQart Line, vilket är våra självkörande vagnar som med kamerateknik och kontrastavläsning navigerar längs en färgad tejp eller målad linje. 

Det var framför allt mot slutet av november och under december vi såg en ökad orderingång på eQarts där Siemens i South Carolina, Autoliv i Utah och Edwards Vacuum (helägt dotterbolag till Atlas Copco) i England var bland de som beställde sina första eQart-robotar. Därtill har ett stort svenskt bolag inom fordonsindustrin och tre ytterligare nya kunder i Ohio, Pennsylvania och Oklahoma beställt sina första eQarts under det fjärde kvartalet. Orderingången på eQarts under november och december är lika med den totala orderingången under de första tio månaderna 2020, även om vi fortfarande är på låga nivåer jämfört med vår ambition för konceptet. 

Som vi tidigare förmedlat är de flesta produkter som i dag finns tillgängliga för tillverkningsindustrin med självkörande teknik primärt utvecklade för lager- och distribution. Logistiken för en fabrik är på många sätt annorlunda och ställer helt andra krav på utformandet av, och prestandan hos, självkörande vagnar och robotar. Det kan handla om att produkterna som ska förflyttas inom fabriken och presenteras för operatörer har en stor variation vad gäller både utseende och vikt. Det kan också handla om att en fabrik har mycket mixad trafik i form av gaffeltruckar, dragtåg och människor som rör sig kors och tvärs.

Våra konkurrenter är vanligtvis specialiserade på att designa och tillverka materialvagnar, eller på att erbjuda robotar för att förflytta standardemballage eller dessa vagnar. Inom FlexQube kombinerar vi dessa två till ett koncept inom ramen för eQart. Blickar vi framåt så tror vi att navigationsteknologin och robottekniken kommer att bli alltmer generisk och att värdet snarare ligger i att erbjuda en helhet med fokus på själva applikationen för brukaren. Vårt modulära koncept för att utforma just vagnsapplikationen för att både transportera och presentera material på ett effektivt, ergonomiskt och säkert sätt är nyckeln i hela detta tankesätt.

Fler och fler kunder är nu när marknaden stabiliserat sig och börjat hitta en nytt Covid-19-anpassat förhållningssätt, redo att påbörja automationsprojekt igen. Vi lägger därför ett stort fokus i vår marknadsföring på möjligheten för kunderna att få anpassade automationslösningar med en enkel implementeringsprocess.

I tider som dessa där det finns utmaningar att träffa kunder fysiskt är våra virtuella demonstrationer av konceptet mycket uppskattade. Sedan vi började erbjuda virtuella demonstrationer av eQart-konceptet har vi genomfört fler än 100 online-demonstrationer för olika bolag runtom i världen. Från och med december kunde vi även genomföra virtuella demonstrationer från vår anläggning i South Carolina, och sedan januari har vi kunnat göra virtuella demonstrationer på spanska från vår lokal i Aguascalientes, Mexiko.

UTVECKLING

Genom att vi nu tagit steget och erbjuder robotlösningar för materialhantering har vi märkt av ett ökat intresse för oss som bolag. Både kunder, partners, konkurrenter och investerare har på kort tid ökat sitt intresse för FlexQube. Vårt fulla fokus ligger på att nu genomföra den strategiska plan som innefattar att bli världsledande på kundanpassade robotvagnar för materialhantering inom tillverkningsindustrin. Vår unika fördel med ett modulärt vagnskoncept kombinerat med en stor erfarenhet från design och försäljning av materialhanteringsvagnar inom industrisegmentet ger oss en styrka att ta vara på möjligheter i en marknad som förväntas växa kraftigt det kommande årtiondet.

Vår transformation från ett bolag som gjort rent mekaniska vagnar till att bli en ledande aktör för robotvagnar inom tillverkningsindustrin har precis börjat. Vår analys av marknadsdata visar att marknaden för logistikrobotar inom tillverkningsindustrin kommer att växa fem gånger snabbare än inom lager- och distribution de kommande 7 åren. Totalt bedömer vi att marknaden för logistikrobotar inom tillverkningsindustrin kommer att uppgå till över 200 miljarder kronor år 2027.

Under 2020 har vi slutit avtal med 10 återförsäljare och vi avser att åtminstone dubbla den siffran under 2021.

Vi ser att Nordamerika återfått sitt momentum och att aktiviteten ökar bland våra återförsäljare. Under 2021 är vi aktuella för flera större projekt relaterat till bland annat bilindustrin och näthandel för mat. Vår produktportfölj ger oss fantastiska möjligheter att öka tillväxttakten efter ett utmanande 2020.

Hela tillverkningsindustrin, och bilindustrin i synnerhet, är mitt uppe i en högintressant omställningsfas – både vad gäller automation av processer och produktelektrifiering. Det har accelererats än mer under 2020 till följd av Covid-19. Det kommer att skapa fantastiska möjligheter och vår framtidstro är mycket positiv där vi dagligen får bekräftat från marknaden att vi är rätt positionerade med vårt erbjudande och lösning.

Även om vi upplever en markant ökad optimism och betydligt högre aktivitet på marknaden jämfört med i mitten av 2020 så är pandemin fortfarande en verklighet och den kan fortsättningsvis leda till nya begränsningar för samhällen och företag – något som kan påverka oss, våra leverantörer, partners och våra kunder. Med detta i åtanke kommer vi trots vår positiva syn bibehålla en ordentlig kostnadskontroll och fokusera på vårt kassaflöde innan vi kan konstatera att den här osäkerheten är bakom oss.

Under de omständigheter som varit och är så känner jag en stor stolthet över vad vi åstadkommit under 2020. Vi har visat hur snabbt och beslutsamt vi anpassat oss till utmanande förutsättningar. Vi har kavlat upp ärmarna och levererat här och nu parallellt med att vi faktiskt också byggt för framtiden. Vi har levererat en tvåsiffrig tillväxt i den mest utmanande av tider och samtidigt skapat en produktportfölj och -erbjudande i världsklass. Vi är redo för helt nya nivåer – 2021 är året då vi ska dit!

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information kontakta
VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com
+46 702 86 06 74

CFO, Mikael Lindbäck
mikael.lindback@flexqube.com
+46 761 04 10 28

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 24 februari 2021, kl. 08:00 CET.