Kvartalsredogörelse för EcoRub AB (PUBL), januari – mars 2019

JANUARI-MARS

  • Nettoomsättning för perioden 0,53 Mkr (0,71)
  • Resultat efter finansnetto – 2,0 Mkr (– 0,74)
  • Resultat per aktie -0,02 kr (-0,01)
  • Likvida medel vid periodens slut 0,013 Mkr (4,8 Mkr)
  • Försäljningsutvecklingen under kvartalet ligger i nivå med vår prognos. Kostnaderna ligger också i nivå med vår prognos.
  • I den pågående emissionen har samtlig styrelseledamöter som innehar teckningsoptioner tecknat för hela sina innehav.
  • Försäljningsutvecklingen under april är markant bättre än motsvarande månad 2018.
  • Antalet aktier är 103 223 843  st. Alla aktier är B-aktier.

VD-KOMMENTAR

Försäljningsutvecklingen ligger i nivå med vår prognos. Sedan förra året har den ende säljare som vi hade då, gått i halvtidspension och ersatts av två nya som är under utbildning och uppstart.

Sedan första kvartalet 2018 har vi köpt en industrifastighet på 6 400 kvadrat och det har ökat våra lokalkostnader till 131.000 jämfört med 65 000 före köpet per månad. Det betyder att våra lokalkostnader de tre kallaste månaderna under året är 22,9 :- / kvm. Under sommarmånaderna är våra driftkostnader för lokalerna en tredjedel av detta.

Jämfört med Q1 2018 har vi haft fyra nyanställningar – två säljare, en teknisk chef och en kvalitetschef.

Jämfört med Q1 2018 har vi köpt in en rad maskiner och en fastighet. Detta har medfört att våra avskrivningskostnader ökat med 225 000 jämfört med Q1 2018.

Försäljningen av produkter av återvunnet gummi TPRR har under kvartalet ökat med 23% jämfört med föregående år.

20190201 Beslutade Ecorub att avstå från att rekvirera fler trancher. Bakgrunden till beslutet var att styrelsen bedömde att nedgången i börskursen inte är kopplat till bolagets verksamhet och de projekt bolaget är involverade i utan beror på finansieringsformen.

Den tidigare finansiären Bracknor har lagt sin verksamhet vilande (20190211). Alla konvertibler var konverterade till aktier 20190207.

I början av februari 2019 anställde en kvalitets- och laboratoriechef. En prioriterad uppgift är att ISO 9001 certifiera företaget, vilket beräknas vara klart under Q3 2019.

Under samma månad beslutade Ecorub att visa vägen genom att tillverka egna produkter. Ecorub investerar i verktyg och maskiner för ca 0,5 MSEK för ändamålet och produkterna tillverkas för att marknadsföra TPRR® materialens unika egenskaper utan att avslöja externa projekt. Genom att visa fler produkter som tillverkats av TPRR® ökar intresset för att ställa om produktionen till våra miljövänliga TPRR material.

Tre utvalda konsument produkter tillverkas i första omgången, vilket dels visar möjligheterna med materialen men även produktionstekniska egenskaper som ger nya möjligheter till produktutveckling. Produkterna ska tillverkas i olika materialblandningar för att visa på spannet i möjligheter. Ecorub utvidgar i och med detta sin erfarenhetsbank kring TPRR® materialens produktionsegenskaper, vilket är nyckeln till korta ledtider för materialanpassning till kundens befintliga verktyg och maskiner.

Väsentlig information efter delårsbokslutet

Den 7 mars 2019 beslutade Ecorub att utge vederlagsfria teckningsoptioner. Den 19 mars beslutade styrelsen att skjuta på utgivandet.   Den 12 april återupptogs processen och teckningstiden är 3 maj till 24 maj. Kursen är satt till 0,16 SEK.Styrelseordförande och vd lånade ut 1,2 MSEK till bolaget för att säkra likviditeten under emissionstiden. Särskild folder om detta  finns utskickad till samtliga delägare och kan laddas upp på https://www.ecorub.se/wp-content/uploads/2019/04/Teckning-av-TO-4.pdf

I den pågående emissionen har samtlig styrelseledamöter som innehar teckningsoptioner tecknat för hela sina innehav.

Ecorub har fått en order på skyddsmattor till SAAB Gripen som ska levereras i juni värt ca 400 000.

I början av april skickade råvara till Rumänien för ett produktionstest för tillverkning av infodring till kanaler. Produktionstestet gick enligt planerna och TPRR dukar för kanaler finns tillverkade för demonstrationssyfte. Information om detta finns på: https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=50922

Omsättningen under april 2019 var 258.000 jämfört med april 2018 som var 132.000. Verksamheten med arbetsplatsmattor hade växt med 48 % och verksamheten med TPRR gummiprodukter med 132 %. Utvecklingen går åt rätt håll !  

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi – med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

EcoRub AB arbetar med varumärken som Arbergo® (arbetsplatsmattor), EcoElast ® (gummiduk), Holmsund Golv®, och Profarma® (huvudsakligen foderringar till hästägare)

Delårsredogörelse i sammandrag:

2019 01 01 -2019 03 31 2018 01 01 -2018 03 31
Omsättning under perioden: 527 234 706 094
Resultat efter finansiella poster -2 071 044 -744 832
Kassa och bank 13 165 4 818 157
Resultat per aktie -0,02 -0,01

Antalet utestående aktier sista mars 2019 var 103 223 843 st. Det fanns cirka 1 500 aktieägare. 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna delårsredogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari – juni 2018 ska lämnas 30 augusti 2019.

Åke Paulsson
CEO
ake.paulsson@ecorub.se
+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR – ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi – med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.