Kvartalsredogörelse Smoltek Nanotech Holding AB, Q1 2018

Januari – mars 2018  

  • Intäkter uppgick till 494 KSEK (509) och består främst av aktiverade kostnader för FoU. 
  • Resultat före skatt blev -2 205 KSEK (-1 278) 
  • Antal utestående aktier var 5 314 450 vid periodens slut efter övertecknad nyemission. 
  • Summa eget kapital uppgick till 46 337 KSEK (22 173) vid periodens slut. 
  • Likvida medel uppgick till 19 117 KSEK (584) vid periodens slut. Ökningen förklaras av nyemissionen som genomfördes i februari. 


VD Anders Johansson kommentar om kvartalet: 

Under årets första kvartal passerades flera milstolpar: 

Vi erhöll två utvärderingsordrar tidigt under kvartalet – båda från ledande företag inom områdena processteknik respektive konsumentelektronik. Målsättningen var att den första av dessa beställningar skulle ha levererats under kvartalet. Specifikationen för dessa testenheter var utmanande och produktionen drog ut något på tiden. 

Den 26 februari noterades bolaget på AktieTorget, som en del av förberedelserna genomfördes en nyemission om 20 MSEK. 

Tre rekyteringar har genomförts varav två påbörjade sina anställningar under kvartalet, dessutom flyttade vi kontoret till mer ändamålsenliga lokaler.

Händelser efter perioden:

De senaste veckorna har varit viktiga för bolaget:

Vi har kunnat presentera nya, avsevärt förbättrade, kapacitansvärden för vårt kolnanofiber-baserade kondensatorkoncept under utveckling. Bolagets utvecklingsteam har lyckats öka kapacitansvärdet per area med omkring fem gånger jämfört med tidigare visade resultat. Resultaten har bekräftats genom flera av varandra oberoende mätningar vilka utförts på enheter från olika produktionstillfällen. 

Vi investerar nu i ett nytt processystem av typen Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD). Det är i ett sådant system som odling av kolnanostrukturer sker. Målsättningen är att detta nya system ska ge avsevärt högre kapacitet för produktion av testenheter, och att vi därmed får möjlighet att möta en större efterfrågan. Den beställda konfigurationen ger också möjlighet att utforska ramarna för vår processteknik ytterligare genom fler inställnings/konfigurationsmöjligheter. Baserat på leverantörens offert bör det kunna vara installerat och klart för användning runt kommande årsskifte.

Leverans av ovan nämnda utvärderingsorder sker under innevarande vecka, v21.

Kommande rapporter 

Halvårsrapport avges den 20 augusti 2018. 

Granskningsrapport 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

För ytterligare information kontakta: 

Anders Johansson, VD på Smoltek Nanotech Holding AB, på telefon 0708-393693 eller epost: anders@smoltek.com.

Välkommen att följa oss:
Hemsidan: www.smoltek.com – AktieTorget: http://aktietorget.se/ – Twitter: https://twitter.com/Smoltek  – LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smoltek-ab/ – Facebook: https://www.facebook.com/smoltek/ 

Om Smoltek 
Smoltek grundades 2005 och är baserat i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav 48 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022. 

Bolagets aktie är listad på Aktietorget sedan 2018-02-26 under benämningen SMOL.

Denna information är sådan information som Smoltek Nanotech Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018.